I Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Romualda Koperskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem
  notarialnym z dnia 11.01.2011 roku repertorium A numer 180/2011 z późn. zm.
  Repertorium A nr 1196/2011 z dnia 22.02.2011 r. przez Romualda Koperskiego,
  zwanego dalej Fundatorem, działa na podstawie prawa polskiego tj. ustawy z dnia 6
  kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.Nr.21, oz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego
  statutu.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność pożytku publicznego
  (OPP), działalność odpłatną pożytku publicznego i będzie działała na rzecz pokoju na
  świecie. Działalność Fundacji ma na celu międzykulturowy dialog pokojowy w formie
  przekazu wizualnego, werbalnego i pomocy społecznej. Fundacja będzie organizować
  wystawy, spotkania, prelekcje, a także przedsięwzięcia o międzynarodowym zasięgu.
 3. Fundacja będzie udzielała finansowego wsparcia projektom prowadzącym do zbliżenia
  narodów.
 4. Fundacja będzie współpracowała z instytucjami i organizacjami, których statutowym
  zadaniem jest kształtowanie i rozwój wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych,
  rozwój kulturalny i artystyczny.
 5. Fundacja wspiera wszelkie działalności dobroczynne, charytatywne, wolontariat, w
  tym pomoc społeczną, pomoc osobom potrzebującym oraz pomoc zwierzętom.
 6. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 7. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 8. Fundator nadaje Fundacji Statut oraz podpisuje Statut Fundacji.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
  Fundacja może dla celów współpracy z innymi państwami posługiwać się
  tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz filie.

II Połączenie z inną fundacją

§ 4.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach, dla efektywnego
  realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
  istotnej zmianie cel Fundacji.

III Cele i środki działania Fundacji

§ 5.

 1. Celem Fundacji jest inspirowanie oraz wspieranie realizacji projektów będących
  przedmiotem wspólnego zainteresowania społeczności, między innymi w sferze
  wzajemnych relacji między narodami, działań na rzecz pokoju, pogłębienia
  wzajemnego zrozumienia i wiedzy o sobie, współpracy kulturalnej, naukowej,
  sportowej, artystycznej, a także w sferze:
  a) kontaktów gospodarczych,
  b) popierania wszechstronnego rozwoju wzajemnych stosunków międzynarodowych,
  upowszechnianie opinii, iż konstruktywny dialog międzynarodowy stanowi ważny
  wkład w kształtowaniu i utrzymaniu poprawnych relacji oraz w utrzymaniu dziedzictwa
  kulturowego,
  c) działalności dobroczynnej,
  d) wspieranie i pomoc Polakom i potomkom zesłańców polskich na świecie
 2. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie dobrosąsiedzkich kontaktów
  i współpracy pomiędzy sąsiadującymi z Polską krajami i społeczeństwami.
 3. Wspieranie idei pogłębienia wzajemnie dobrych relacji między wszystkimi narodami.
 4. Przeciwdziałanie wszelkim uprzedzeniom, ksenofobii, niesprawiedliwości.
 5. Pobudzanie wszechstronnej aktywności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem
  regionu pomorskiego oraz prowadzenie działalności na rzecz promocji regionu.
 6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  tworzenie sprzyjającego klimatu i przychylnych warunków dla wymiany
  gospodarczej, kulturalnej i sportowej.
 7. Działalność oświatowa i prowadzenie wszechstronnych prac naukowo-badawczych na
  arenie międzynarodowej.
 8. Działalność na rzecz wzmacniania świadomości państwa prawa, demokracji i tworzenia
  społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Działalność na rzecz pokoju na świecie
 10. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego i historycznego.
 11. Działalność proekologiczna oraz współpraca w zakresie rozwijania świadomości
  ekologicznej.
 12. Prowadzenie działalności charytatywnej i wolontariatu.
 13. Wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i naukowej,
  działalności informacyjnej i publicystycznej w powyższym zakresie.
 14. Zabezpieczanie i pielęgnacja pamiątek materialnych i intelektualnych po bytności i
  działalności Polaków w różnych rejonach świata, w różnych okresach historii.
 15. Fundacja może również zajmować się:
  1) współpracą z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami,
  przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w
  kraju i za granicą w zakresie działania Fundacji,
  2) zabieganiem o przychylny klimat dla interesów Polski na arenie międzynarodowej,
  fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób bądź instytucji (w kraju i
  poza jego granicami), których działalność w sposób istotny służy rozwojowi
  dobrych stosunków polskich z zagranicą,
  3) organizowaniem i finansowaniem lub współfinansowaniem akcji społecznych,
  półkolonii, kolonii, wypoczynku, pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności z
  domów dziecka i rodzin ubogich, dzieci z rodzin z dysfunkcją, dzieci z rodzin
  zagrożonych wykluczeniem, w tym poprzez ustanawianie stypendiów i wsparcia
  finansowego,
  4) organizowaniem, finansowaniem oraz wspieraniem wyjazdów i wypraw
  naukowych, badawczych i turystycznych,
  5) organizacją wydarzeń i imprez artystycznych, sportowych i kulturalnych,
  6) działalnością publicystyczną w mediach, w radio i telewizji, w tym także telewizji
  kablowej,
  7) organizowaniem działalności wydawniczej, poligraficznej, fonograficznej i
  filmowej,
  8) wydawaniem i reprodukcją nagrań dźwiękowych, video, komputerowych i na
  innych mechanicznych nośnikach informacji,
  9) prowadzeniem szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów dla młodzieży,
  dorosłych i szkół wyższych,
  10) organizacją targów, kiermaszów i wystaw w Polsce i za granicą,
  11) ustanawianiem wyróżnień i nagród dla zasłużonych osób,
  12) organizowaniem, wspieraniem i finansowaniem imprez charytatywnych,
  artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń,
  prelekcji, sympozjów, konferencji i prezentacji, publikacji i wydawnictw,
  13) organizacją porad prawnych, usług prawniczych, doradztwo prawne,
  14) pomocą społeczną, pomocą dzieciom, pomocą osobom potrzebującym,
  niepełnosprawnym, starszym, chorym oraz pomocą dla zwierząt.

IV Majątek Fundacji

§ 6.

 1. Na realizację wyżej wskazanych celów Fundator przeznacza fundusz założycielski w
  kwocie 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc i 00/100 złotych).
 2. Dochodami Fundacji są:
  1) subwencje osób prawnych,
  2) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  3) darowizny, spadki i zapisy,
  4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  5) odsetki bankowe od funduszu założycielskiego,
  6) dotacje.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
  jej celów.
 4. Działalność gospodarcza stanowi działalność uboczną i służy pozyskiwaniu środków
  finansowych na prowadzenie działalności statutowej.

§ 7.

 1. Majątek i dochody służą realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
  używane do realizacji wszystkich jej celów.
 3. Każda nadwyżka przychodów nad kosztami Fundacji będzie przeznaczona na jej
  działalność statutową.

§ 8.

 1. Do składania oświadczeń woli i ich podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są:
  dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik
  działający łącznie, chyba że § 13 Statutu wskazuje inaczej.
 2. Fundacja nie może:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
  stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
  którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
  powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
  przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi;
  b) przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
  osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
  na preferencyjnych warunkach;
  c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
  osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
  celu organizacji;
  d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
  podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
  organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
  stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne. Za zaciągnięte przez siebie zobowiązania Fundacja
odpowiada całym swoim majątkiem.

V Organy Fundacji i organizacja ich pracy

§ 10.
Zarząd Fundacji

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. W skład Zarządu liczącego nie więcej niż trzech członków, wchodzą Prezes i do
  dwóch V-ce Prezesów.
 3. Członkowie Zarządu zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia o niekaralności.
 4. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora Fundacji, przy czym Prezesem
  Zarządu w pierwszej kadencji jest Fundator.
 5. Zarząd kolejnych kadencji powoływany jest przez ustępujący Zarząd.
 6. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 10 lat.

§ 11.

 1. 1. Do zadań Zarządu należy:
  1) uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2) uchwalanie regulaminów, zmian statutu,
  3) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i
  obowiązującymi przepisami prawa,
  5) zarządzanie majątkiem Fundacji,
  4) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  6) wykonywanie innych zadań,
  7) wybór Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeby.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością
  głosów członków Zarządu.
 4. O terminie i porządku dziennym każdego posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu
  powiadamia wszystkich członków Zarządu. Z posiedzenia sporządza się protokół.
 5. Zarząd zobowiązany jest do wykonywania Sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 12.
Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, i jest niezależna od
  Zarządu Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z przynajmniej 2 członków, nie więcej jednak niż 6
  członków.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które są niepowiązane w żaden
  sposób z członkami Zarządu, w tym nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać
  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
  powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Rady Fundacji zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia o
  niekaralności.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane w miarę potrzeb, a wszelkie decyzje są
  podejmowane w formie uchwał zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji.
  Z posiedzenia sporządza się protokół.
 6. Kadencja Rady Fundacji trwa 10 lat.
 7. Członków pierwszego składu Rady powołuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.
  Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
  rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim
  organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
  niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

VI Zasady i tryb działania Fundacji

§ 13.

 1. Decyzje Zarządu Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą
  większością głosów.
 2. Do prawomocności wszelkich uchwał Fundacji, wymagana jest obecność co najmniej
  połowy składu Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane. Protokół podpisują osoby obecne w
  trakcie posiedzenia, w tym protokolant, którego wyznacza przewodniczący
  posiedzenia.

VII Sposób reprezentacji

§ 14.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik działający łącznie.

VIII Likwidacja Fundacji

§ 15.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
  w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
  przeznaczone mocą decyzji Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
  Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.
 5. Wyjątek od zasady wyrażonej w ust. 1 stanowią materiały archiwalne stanowiące
  majątek Fundacji, które zostaną przekazane na rzecz wybranych osób fizycznych lub
  organizacji o podobnych celach.