Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2016’

Fundacja Romualda Koperskiego została założona dn. 18 marca 2011 roku przez Romualda

Koperskiego – pisarza, dziennikarza, muzyka, podróżnika.

A/ – Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.

W szóstym roku swojej działalności, zgodnie z określonym uchwałą Zarządu planem pracy, Fundacja realizowała działalność statutową w następujących obszarach: 

 1. Realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.
 2. Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.
 3. Współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej i młodzieżowej.
 4. Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom zesłańców polskich zamieszkujących obszary Rosji.
 5. Działania w ramach pomocy społecznej w kraju osobom potrzebującym.

1.Realizacja projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Fundacja prowadzi realizację projektów w następujących tematach: 

 1. Cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i historii narodów Polski i Rosji.
 2. Wymiany kulturalnej, poprzez współpracę m.in. z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Gdańsku w zakresie organizacji spotkań artystycznych, koncertów muzyki rosyjskiej i polskiej.
 3. Działań w ramach pomocy społecznej.

2.Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia. 

Poprzez cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i wiedzy w Polsce o Rosji, cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania odbyły się:

Styczeń 2016’

1. 22.01.2016 – spotkanie w Mierzęcinie. 

Luty 2016’

1. 10.02.2016 – spotkanie w Ośrodku Kultury w Czersku.

2. 25.02.2016 – spotkanie w Chojnickim Domu Kultury przy ulicy Swarożyca 1.

Marzec 2016’

1. 05.03.2016 – spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk.

2. 08.03.2016 – spotkanie – Węgrowski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 4A .

3. 10.03.2016 – spotkanie – Szkoła Podstawowa nr 4, Al. J. Pawła II 4,

4. 11.03.2016 – spotkanie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, filia w Pile, ul. Kołobrzeska 15 oraz spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym w Pile, ul. W. Pola 11.

5. 14.03.2016 – spotkanie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul Wolności 39, Somonino.

6. 15.03.2016 – spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, ul. Długa 13.

7. 17.03.2016 – spotkanie w Regionalnym Centrum Kultury, ul. Solna 1, 78 – 100 Kołobrzeg.

8. 18.03.2016 – spotkanie – Dom Organizacji Pozarządowych pl. Św. Grzegorza 5 83-110 Tczew.

9. 20.03.2016 – spotkanie w ramach Festiwalu Podróży „Bonawentura” w Starym Sączu.

Kwiecień 2016’

1. 02.04.2016 – spotkanie w ramach Targów Poznańskich Motor Show – poświęcone samochodowym wyprawom po bezdrożach Syberii – blok 10 w Sali Konferencyjnej.

2. 13.04.2016 – spotkanie w Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1 (dawny Dworzec Morski).

3. 18.04.2016 – spotkanie  w Poznaniu, Kino RIALTO, ul. Dąbrowskiego 38.

4. 23.04.2016 – spotkanie i prelekcja o Syberii w Hotelu „Tumski” w Płocku.

Sierpień 2016’

1. 06.08.2016 – spotkanie i prelekcja w Borne Sulinowo.

2. 13.08.2016 – spotkanie i prelekcja o Syberii podczas X Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej.

3. 25.08.2016 – spotkanie na terenie Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie.  

Wrzesień 2016’

1. 07.09.2016 – spotkanie w Polednie.

2. 08.09.2016 – spotkanie w Karbówku.

3. 09.09.2016 – spotkanie w Sile k/Olsztyna.

W 2016 roku przeprowadziliśmy 22 spotkania związane ze statutową działalnością Fundacji. 

3. Współpraca kulturalna, naukowa, inne.

1. Fundacja Romualda Koperskiego poprzez cykl spotkań oraz wystaw fotograficznych dotyczących Syberii oraz narodów żyjących na Syberii, edukuje dzieci, młodzież i dorosłych na temat niezwykłej, nieznanej i pięknej krainy, jaką jest Syberia i Rosja.

2. W lipcu 2016 r. Fundacja Romualda Koperskiego zorganizowała koncert charytatywny w wykonaniu światowej sławy pianisty Leszka Możdżera w Smolniku nad Osławą k/Komańczy w Bieszczadach. Zebrane środki finansowe zostały przekazane kilku osobom przewlekle chorym, znanym artystom bieszczadzkim, zmagającymi się z wymagającymi długotrwałej rehabilitacji chorobami.

Fundacja miała udział w przekazaniu dwóch pianin: dla Szkoły Podstawowej w Wołkowyi oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach.

3. Dnia 31.10.2016 rozpoczął się rejs łodzią wiosłową przez Ocean Atlantycki mający na celu promocję fundacji oraz poprzez akcję „Podaruj milę morską” zbiórkę środków finansowych na cele statutowe fundacji.

4. Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom polskich zesłańców zamieszkujących obszary Rosji.

Fundacja Romualda Koperskiego przeprowadziła szereg działań mających na celu pomoc i wsparcie rodaków na wschodzie, m.in. organizowanie transportu darów dla Polonii Rosyjskiej oraz pomoc społeczną dla osób najbardziej potrzebujących w kraju.

1. Akcja „Wakacje dla dzieci z Syberii i Białorusi”.

W dniach 15 lipca – 01 sierpnia 2016 r. Fundacja Romualda Koperskiego po raz kolejny zorganizowała wakacje dla grupy 30 polskich dzieci z Syberii i Białorusi, zamieszkałych na terenie obwodu irkuckiego oraz Białorusi. Przygotowania do ich przyjazdu trwały ponad pół roku. Dzieci są potomkami naszych rodaków, którzy nie zawsze z własnej woli znaleźli się na Syberii. Stanowią ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych, pielęgnują polską mowę i polskie tradycje. Nad wyraz czują się Polakami, nigdy nie byli w ojczyźnie przodków – urzeczywistniliśmy im to marzenie. Dzieci i towarzyszący im wychowawcy przebywały w dwóch miejscach: ośrodku wczasowym nad morzem w Jastarni oraz ekskluzywnej, malowniczo położonej w Borach Tucholskich Kwaterze Myśliwskiej nad jeziorem Czarne k/Skórcza. Dodatkowo dzięki naszym staraniom dzieci wzięły udział w odbywających się w Krakowie spotkaniach młodzieży z Papieżem Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży.

Fundacja Romualda Koperskiego w całości sfinansowała koszty podróży i pobytu dzieci wraz z bogatym programem kolonii ze środków, które pozyskała w większości od osób prywatnych. Podczas pobytu w Polsce dzieci zostały otoczone wspaniałą, wręcz rodzinną atmosferą, wszędzie podejmowano ich z należytą gościnnością i serdecznością – nie były dłużne, gdzie tylko mogły odwdzięczały się śpiewną po polsku piosenką, recytowanym wierszem. Wyjechały z Polski z obrazem wspaniałych ludzi, pięknego i przyjaznego kraju. Na ich twarzach widać było dumę, miały poczucie, że mieszkają daleko, ale są częścią tego kraju.

B/ – Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu.

C/ – Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – dwie Umowy zlecenia.

D/ – Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej –  nie występuje.

E/ – Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie występuje.

F/ – Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 2000,00 zł z jednorazowej Umowy o Dzieło z organizatorem czasu wolnego wg własnego projektu dla grupy dzieci z Syberii podczas pobytu na wakacjach w Polsce organizowanego przez fundację FRK.

G/ – Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem wg ich wysokości –  nie występuje.

H/ – Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Bank CITI Handlowy

Biznesowy rachunek bieżący w następujących walutach (stan na dzień 31.12.2016 r.):   

– PLN  35.342,43

– EUR 0,00

– USD 0,00

Lokaty nie występują.

I/ – Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie występuje.

J/ – Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na ich nabycie – nie dotyczy.

K/ – Nabyte pozostałe środki trwałe – nie dotyczy.

L/ – Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych – nie dotyczy.

Ł/ – Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wynik finansowy tej działalności – nie występuje.

Fundacja nie otrzymała żadnych zleceń, działa w ramach własnych pozyskanych środków.

M/ – Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych – nie dotyczy.

Na Fundacji na dzień 31.12.2016 r. nie ciążą zobowiązania podatkowe.

CIT8 oraz PIT4R za rok 2016 zostały terminowo złożone do Urzędu Skarbowego.

N/ – W danym okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola.

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2015’

Fundacja Romualda Koperskiego została założona dn. 18 marca 2011 roku przez Romualda

Koperskiego – pisarza, dziennikarza, muzyka, podróżnika.

 A/ – Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.

W piątym roku swojej działalności, zgodnie z określonym uchwałą Zarządu planem pracy, Fundacja realizowała działalność statutową w następujących obszarach:

 1. Realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.
 2. Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.
 3. Współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej i młodzieżowej.
 4. Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom zesłańców polskich zamieszkujących obszary Rosji.
 5. Działania w ramach pomocy społecznej w kraju osobom potrzebującym.

1. Realizacja projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Fundacja prowadzi realizację projektów w następujących tematach:

 1. Cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i historii narodów Polski i Rosji.
 2. Wymiany kulturalnej, poprzez współpracę m.in. z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Gdańsku w zakresie organizacji spotkań artystycznych, koncertów muzyki rosyjskiej i polskiej.
 3. Realizacja projektu obchodów Roku Kultury Polskiej w Rosji, Rosji w Polsce 2015 poprzez trasę koncertową: Moskwa – Władymir – Krasnojarsk – Mirnyj – sredniokołymsk – Jakuck – Kołymskoje – Czerski – Pevek (trasa liczyła ok. 16.000 km).
 4. Działań w ramach pomocy społecznej.

2. Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.

Poprzez cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i wiedzy w Polsce o Rosji, cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania odbyły się:

Styczeń 2015’

1. 15.01.2015 – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie – spotkanie rozpoczynające zimową ekspedycję na północno-wschodnie krańce Syberii, podczas której zrealizowano projekt obchodów Roku Kultury Polskiej w Rosji, Rosji w Polsce ‘2015 poprzez trasę koncertową: Moskwa – Władymir – Krasnojarsk – Mirnyj – Sredniokołymsk – Jakuck – Kołymskoje – Czerski – Pevek (trasa liczyła ok. 16.000 km).

Kwiecień 2015’

1. 17.04.2015 – spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukcie .

Maj 2015’

1. 26.05.2015 – spotkanie w Gimnazjum nr 3 Malborku.

2. 29.05.2015 – spotkanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie.

3. 30.05.2015 – spotkanie w Bibliotece Publicznej w Zdunach z okazji „Nocy Bibliotek”.

Lipiec 2015’

1. 09.07.2015 – spotkanie w Bibliotece Społecznej w Gdańsku Stogi.

Wrzesień 2015’

1. 24.09.2015 – spotkanie w Rosyjskim Ośrodku Kultury i Nauki w Warszawie.

2. 25.09.2015 – spotkanie w Wąbrzeskim Domu Kultury w ramach Festiwalu Podróży.

3. 26.09.2015 – spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach.

4. 29.09.2015 – spotkanie w Bibliotece Publicznej w Przodkowie. 

Październik 2015’

1. 08.10.2015 – spotkanie Bibliotece w Gdańsku, ul. Wyrobka 5A.

2. 11.10.2015 – spotkanie w Pomieczynie.

3. 19.10.2015 – spotkanie w Kubie Piastuś w Gdańsku.

4. 29.10.2015 – spotkanie w Stołecznej Bibliotece w Gdańsku, ul. Hoża 14.

Listopad 2015’

1. 03.11.2015 – spotkanie z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krynicy Morskiej.

2. 04.11.2015 – spotkanie w Szkole Podstawowej w Przodkowie. 

3. 18.11.2015 – spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy.

4. 19.11.2015 – spotkanie w Śródmiejskim Ośrodku Kultury, ul. Mikołajska 2 w Krakowie w ramach „Roku Kultury Rosyjskiej w Krakowie:.

Grudzień 2015’

1. 04.12.2015 – spotkanie Państwowej Szkole Muzycznej w Radzyniu Podlaskim.

2. 11.12.2015 – spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Nauk Społecznych, w ramach Studenckich Spotkań Podróżniczych.

3. 16.12.2015 – spotkanie w Zespole Szkół nr 8 na Żabiance w Gdańsku.

W 2015 roku przeprowadziliśmy 21 spotkań związanych ze statutową działalnością Fundacji. 

3. Współpraca kulturalna, naukowa, inne.

1. Fundacja Romualda Koperskiego poprzez cykl spotkań oraz wystaw fotograficznych dotyczących Syberii oraz narodów żyjących na Syberii, edukuje dzieci, młodzież i dorosłych na temat niezwykłej, nieznanej i pięknej krainy jaką jest Syberia i Rosja.

2. W terminie 15 styczeń – 14 marzec 2015 r. odbyła się wielka ekspedycja zimowa przez północne rejony Rosji, podczas której zrealizowano projekt obchodów Roku Kultury Polskiej w Rosji, Rosji w Polsce ‘2015 poprzez trasę koncertową: Moskwa – Władymir – Krasnojarsk – Mirnyj – Sredniokołymsk – Jakuck – Kołymskoje – Czerski – Pevek (trasa liczyła ok. 16.000 km).

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Kruk” polegająca na odrestaurowaniu grobów żołnierzy radzieckich poległych w Polsce: „Pomnika Żołnierzy Radzickich w Mikolinie”.

Wykonanie tablicy nagrobkowej.

4. Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom polskich zesłańców zamieszkujących obszary Rosji.

Fundacja Romualda Koperskiego przeprowadziła szereg działań mających na celu pomoc i wsparcie rodaków na wschodzie, m.in. organizowanie transportu darów dla Polonii Rosyjskiej oraz pomoc społeczną dla osób najbardziej potrzebujących w kraju.

1. Akcja „Okulary dla Syberii”.

Odbyła się kolejna akcja „Okulary dla Syberii”. Tym razem „nowe widzenie świata” otrzymali potomkowie Polaków zamieszkujących Tomsk i okolice w tym z polskiej wsi Biełostok (od Białgostoku).

2. Akcja „Wakacje dla dzieci z Syberii”.

„Wyjechały z Polski z obrazem wspaniałych ludzi”

W dniach 12.08. – 23.08.2015` Fundacja Romualda Koperskiego po raz kolejny zorganizowała wakacje dla grupy 20 polskich dzieci z Syberii zamieszkałych na terenie Chakasji, krainy leżącej na południe od Krasnojarska oraz Buriacji na Zabajkalu. Przygotowania do ich przyjazdu trwały ponad pół roku. Dzieci są potomkami naszych rodaków, którzy nie zawsze z własnej woli znaleźli się na Syberii. Stanowią ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych, pielęgnują polską mowę i polskie tradycje. Nad wyraz czują się Polakami, nigdy nie byli w ojczyźnie przodków – urzeczywistniliśmy im to marzenie. Dzieci i towarzyszący im wychowawcy przebywały w dwóch miejscach: ośrodku wczasowym nad morzem w Jastarni oraz ekskluzywnej, malowniczo położonej w Borach Tucholskich Kwaterze Myśliwskiej nad jeziorem Czarne k/Skórcza.

Fundacja Romualda Koperskiego w całości sfinansowała koszty podróży i pobytu dzieci wraz z bogatym programem kolonii ze środków, które pozyskała w większości od osób prywatnych. Podczas pobytu w Polsce dzieci zostały otoczone wspaniałą, wręcz rodzinną atmosferą, wszędzie podejmowano ich z należytą gościnnością i serdecznością – nie były dłużne, gdzie tylko mogły odwdzięczały się śpiewną po polsku piosenką, recytowanym wierszem. Wyjechały z Polski z obrazem wspaniałych ludzi, pięknego i przyjaznego kraju. Na ich twarzach widać było dumę, miały poczucie, że mieszkają daleko, ale są częścią tego kraju.

Fundacja Romualda Koperskiego jeszcze raz dziękuje wszystkim, dzięki którym udało się zorganizować omawiane wakacje. Dziękujemy Wam za zrozumienie potrzeby, szczodrość i poświęcony czas. Nie da się w słowach opisać ile dobroci udało się nam zrobić.

Poniżej w dużym skrócie przegląd poszczególnych dni.

Dzień 1 /12.08.2015 r.

Przyjazd dzieci do Warszawy. Uczestnicy wakacji przyjechali w dwóch grupach: w godzinach porannych pociągiem z Moskwy dzieci i młodzież z Buriacji (miasto Ułan – Ude i okolica), samolotem grupa dzieci i młodzieży z Chakasji (Abakan, Znamenka, Minusińsk, Biały Jar). W Warszawie zorganizowaliśmy spotkanie z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej, wizytę w Telewizji Polskiej na nagraniu oraz zwiedzanie stolicy: Pałac Królewski, Łazienki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto. Po całym dniu pobytu w Warszawie autokarem udaliśmy się na Półwysep Helski do ośrodka wczasowego w Jastarni.

Dzień 2 /13.08.

Dzień przeznaczony na poznanie miejscowości Jastarnia, spotkanie z Burmistrzem Miasta Jastarnia, plażowanie nad otwartym morzem, wyprawa na lody. Wieczorem zajęcia w podgrupach, gry zespołowe. Dzieci i opiekunowie zauroczeni miejscem.

Dzień 3 /14.08.

Po śniadaniu wyjście na plażę, kąpiel w morzu. Około południa wyjazd „ciuchcią” do Juraty, zwiedzanie „Bałtykarium”. Po południu ponownie plaża wraz z wszystkimi jej atrakcjami.

Dzień 4 /15.08.

Wykorzystać pogodę w 100% to zadanie na 4 dzień wakacji polskich dzieci z Syberii. Dzień obfitował w atrakcje i przygody, jedną z nich był aktywny udział naszych młodych Sybiraków w ratowaniu nieznanego tonącego wczasowicza. Nasi podopieczni, po społu z zawodowymi ratownikami aktywnie współdziałali w trakcie akcji ratowniczej. Na szczególne podziękowanie zasługuje opiekunka naszej grupy Pani Sylwia Berkowska, która bez wahania, w ubraniu, jako pierwsza ruszyła do akcji pociągając za sobą grupę. Brawo! To wielkie szczęście mieć taką opiekunkę i taką zgraną grupę.

Wieczorem wizyta w LunaParku w Jastarni, spacer po kurorcie.

Dzień 5 /16.08.

Wakacje dla polskich dzieci z Syberii. Ostatni dzień pobytu w Jastarni. Po porannym plażowaniu, po obiedzie udajemy się do kina na film „Pinokio”. Film w wersji polsko-języcznej okazał się doskonale zrozumiałym, a przy okazji dzieci miały 2-godzinną lekcję języka polskiego.

Jutro drogą wodną przemieszczamy się do Gdańska, skąd po zwiedzaniu miasta udajemy się do m. Czarne k/ Skórcza, gdzie nad jeziorem mieści się nasza kwatera. Chcemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Jastarni Tyberiuszowi Narkowicz, dzięki któremu mogliśmy tyle dni spędzić nad polskim morzem. Nasze podziękowania nie są okazjonalne, płyną z samego serca, bowiem już po raz trzeci Pan Burmistrz gości dzieci i młodzież z Syberii. Przy czym opieka, jaką nas otoczył nie ograniczyła się tylko do wydania decyzji, była iście ojcowska, bowiem Pan Tyberiusz Narkowicz każdego dnia był obecny wśród nas, uczestniczył w naszych zajęciach, organizował nam wypoczynek, ostrzegał o wysokich falach, jednym słowem byliśmy jego oczkiem w głowie. Dziękujemy Panie Burmistrzu, dziękujemy droga Jastarnio!!!

Dzień 6 /17.08.

Kolejny, szósty dzień wakacji polskich dzieci z Syberii rozpoczął się sztormową przeprawą przez Zatokę Gdańską na pokładzie (i pod pokładem) statku „Tucana”. Wiaterek sprawił, że nieźle huśtało, ale co to dla nas Sybiraków… Serdecznie podziękowania składamy dla Urzędu Morskiego z Gdyni za umożliwienie nam spędzenia niezwykłych chwil na Bałtyku. Zwiedzamy Gdańsk z wieloma jego atrakcjami, Stare Miasto, Kościół Mariacki, Neptun, Długie Pobrzeże nad Motławą. Obiad zjedliśmy w gościnnej, jak co roku eleganckiej restauracji „Taverna”, za co pięknie dziękujemy. Podczas spaceru po Gdańsku ugościła nas również cukiernia „Muszelka” serwując wymarzone lody oraz drożdżówki na dalszą część dnia. Wieczorem dojeżdżamy do naszej malowniczej bazy w Czarne k/Skórcza. Popatrzcie na ostatnią fotografię, aby się upewnić, że jesteśmy bardzo szczęśliwi.

Dzień 7 /18.08.

Dzień wypoczynku, dzień całkowitej laby. Po śniadaniu wypad nad jezioro. Na kąpiel nie trzeba nikogo namawiać. Plażujemy, bawimy się, gramy w karty. Nasza Pani – Pani Sylwia doskonale organizuje nam wspólne zabawy, wykorzystując do tego różnorakie rekwizyty. Największe wrażenie zrobiła na nas chusta dydaktyczna Klanzy.

Dzień 8 /19.08.

Wyjazd do Malborka. Zwiedzamy Zamek Krzyżacki w Malborku. Przed południem spora lekcja historii, po południu zabawa w Dino Park Malbork. Dzień, choć upalny pełen wrażeń.

W drodze powrotnej zatrzymujemy się przy centrum handlowym, wszak trzeba prezenty dla najbliższych zrobić. W Polsce wszystko tańsze i to sporo.

Wieczorem zabawy nad jeziorem. Dzieci bardzo grzeczne i taktowne, świetnie potrafią się bawić.

Dzień 9 /20.08.

Po śniadaniu wyjazd do Pałacu w Polednie, gdzie zwiedziliśmy unikalną wystawę edukacyjno-przyrodniczą przedstawiającą zwierzęta i przyrodę Afryki, Ameryki, Arktyki, a także rodzimej Syberii. Po zwidzeniu iście królewski obiad w towarzystwie członków Nadwiślańskiego Klubu Safari, dzięki któremu mogliśmy przyjechać do ojczyzny przodków. Po obiedzie przejazd do Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim – teraz z kolei znaleźliśmy się w prehistorycznych czasach…. Późnym wieczorem powróciliśmy do naszej kwatery w Czarnym.

Dzień 10 /21.08.

Po śniadaniu wyjazd nad rzekę Wda. Całodniowy spływ kajakowy. Płyniemy przez malownicze Bory Tucholskie, po drodze kiełbaska z ogniska, kąpiel i wiele, wiele atrakcji. Ci, którzy pierwszy raz usiedli w kajaku mogą powiedzieć, że są „starymi kajakarzami”. Co najważniejsze pogoda dopisała. Ma się to szczęście…

Wieczorem próba do jutrzejszego występu – zaprosiliśmy na ostatni wieczór naszych sponsorów.

Dzień 11 /22.08.

Wakacje dla polskich dzieci z Syberii. Dzisiaj ostatni dzień wakacji w Polsce. Przed południem próba przed wieczornym uroczystym zakończeniem kolonii, w trakcie którego spotkamy się ze sponsorami. Będzie koncert, wręczanie podziękowań. Pakowanie torebek i plecaków, trudno będzie wszystko zmieścić, bowiem wiele rzeczy otrzymaliśmy od sponsorów – wszystkie nowe, z metkami, a możemy zabrać tylko po 20 kg każde.

Dzień 12 /23.08.

Wczoraj wieczorem dzieci spotkały się ze sponsorami. Sporo było wzruszeń. Rano pożegnaliśmy grupę polskich dzieci i wychowawców przebywających na koloniach w Polsce. Dwa tygodnie, które razem spędziliśmy bardzo zbliżyły nas do siebie – teraz pusto i smutno jakoś się zrobiło Dzieci odjechały z pięknymi wrażeniami i wspomnieniami z pobytu w ojczyźnie przodków. Wiemy, że warto było pracować na rzecz ich przyjazdu.

3. W grudniu 2015 r. w ramach pomocy społecznej fundacja FRK zorganizowała i przygotowała świąteczne paczki dla członków wielodzietnej i potrzebującej rodziny Wirkus z Dziemian. Dodatkowo jedno dziecko z tej rodziny, Kamila Wirkus, otrzymało okulary korekcyjne zakupione przez fundację FRK.

B/ – Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu.

C/ – Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej                           – dwie Umowy zlecenia.

D/ – Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej –  nie występuje.

E/ – Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie występuje.

F/ – Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 2000,00 zł z jednorazowej Umowy o Dzieło z organizatorem czasu wolnego wg własnego projektu dla grupy dzieci z Syberii podczas pobytu na wakacjach w Polsce organizowanego przez fundację FRK.

G/ – Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem wg ich wysokości –  nie występuje.

H/ – Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Bank CITI Handlowy

Biznesowy rachunek bieżący w następujących walutach (stan na dzień 31.12.2015 r.) :    

– PLN  51.987,48

– EUR 0,00

– USD 0,00

Lokaty nie występują.

I/ – Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie występuje.

J/ – Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na ich nabycie – nie dotyczy.

K/ – Nabyte pozostałe środki trwałe – nie dotyczy.

L/ – Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych – nie dotyczy.

Ł/ – Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wynik finansowy tej działalności – nie występuje.

Fundacja nie otrzymała żadnych zleceń, działa w ramach własnych pozyskanych środków.

M/ – Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych – nie dotyczy.

Na Fundacji na dzień 31.12.2014 r. nie ciążą zobowiązania podatkowe.

CIT8 oraz PIT4R za rok 2014 zostały terminowo złożone do Urzędu Skarbowego.

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2014’

Fundacja Romualda Koperskiego została założona dn. 18 marca 2011 roku przez Romuald Koperskiego – pisarza, dziennikarza, muzyka, podróżnika.

A/ – Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.

W czwartym roku swojej działalności, zgodnie z określonym uchwałą Zarządu planem pracy, Fundacja realizowała działalność statutową w następujących obszarach:

 1. Realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.
 2. Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.
 3. Współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej i młodzieżowej.
 4. Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom zesłańców polskich zamieszkujących obszary Rosji.
 5. Działania w ramach pomocy społecznej w kraju osobom potrzebującym.

1.Realizacja projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Fundacja prowadzi realizację projektów w kwestiach:

 1. cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i historii narodów Polski i Rosji.
 2. Wymiany kulturalnej, poprzez współpracę z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Gdańsku w zakresie organizacji spotkań artystycznych, koncertów muzyki rosyjskiej i polskiej.
 3. Przygotowania do obchodów Roku Kultury Polskiej w Rosji, Rosji w Polsce 2015.
 4. Działań w ramach pomocy społecznej.

2.Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.

Poprzez cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i wiedzy w Polsce o Rosji, cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania odbyły się:

Styczeń 2014’

1. 15.01.2014 – Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starogardzie Gdańskim w Starogardzkim Centrum Kultury, przy Al. Jana Pawła II 3.

Luty 2014’

1. 8.02.2014 – w ramach Festiwalu Podróży Po Rosji „Trojka” wykład o podróżach po Kołymie, jej przyrodzie, ludziach, zwierzętach, krajobrazach.

2. 20.02.2014 – spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Hajnówce, ul. 3 maja 45, godz. 17.00.

3. 21.02.2014 – spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku.

4. 21.02.2014 – spotkanie w Zespole Szkół Technicznych im gen. W. Andersa w Białymstoku.

5. 22.02.2014 – spotkanie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo -Wychowawczych w Surażu.

6. 22.02.2014 – Wieczór Rosyjski w „Pensjonacie Cezar” w Siemiatyczach.

Kwiecień 2014’ 

1. 04.04.2014 – spotkanie we Folwarku Konnym Hermanów k / Nowego Miasta nad Notecią.

2. 05.04.2014 – spotkanie w ramach Festiwalu Podróżniczego „16 Południk” w Złocieńcu.

3. 23.04.2014 – spotkanie z uczniami w Zespole Szkół nr 15 w Gdyni przy ulicy Jowisza 60.

Maj 2014’

1. 24.05.2014 – spotkanie w Nowym Mieście n/Pilicą „Bitwa na marki”.

Lipiec 2014’

1. 02.07.2014 – spotkanie poświęcone podróżom po Syberii w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n/ Notecią przy ulicy Pocztowej 14.

2. 04.07.2014 – spotkanie w Polskich Zakładach Lotniczych „PZL Mielec A Sikorsky Company”.

Wrzesień 2014’

1. W dniach 3-13 września 2014 – wystawa fotograficzna autorstwa Romualda Koperskiego pt. „Cztery Sezony Syberii” w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku przy ulicy Długiej 35 w Gdańsku.

Październik 2014’

1. 03.10.2014 – spotkanie w Kaliningradzie w Kaliningradzkim Muzeum Historyczno-Podróżniczym – wystawa fotograficzna poświęcona Syberii oraz koncert fortepianowy składający się z utworów rosyjskich i polskich autorstwa Romualda Koperskiego.

http://itar-tass.com/spb-news/1485767

2. 07.10.2014 – spotkanie w filii nr 41 Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, przy ulicy Strajku Dokerów 5.

3. 17.10.2014 – otwarcie wystawy autorstwa Romualda Koperskiego pt. „Syberia Wzdłuż i Wszerz” w Rosyjskim Centrum Kultury i Nauki w Warszawie przy ulicy Belwederskiej 25. Wystawa otwiera IV Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur.   

4. 18.10.2014 – spotkanie w Ojrzanowie (Ojrzanów Zagroda).

5. 29.10.2014 – spotkanie z uczniami w Zespole Szkół przy ulicy Kolberga 15 w Sopocie.

Listopad 2014’

1. 14.11.2014 – spotkanie z czytelnikami w Bibliotece na gdańskiej Żabiance, ulica Gospody 3B.

2. 20.11.2014 – spotkanie w Bibliotece Szkoły Łacińskiej, Stare Miasto 42 w Malborku. 

3. 23.11.2014 – spotkanie w Osadzie Karbówek k/ Eligiszewa.

4. 25.11.2014 – spotkanie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni. Wyższa Szkoła Morska wydz. Nawigacji. 

Grudzień 2014’

1. 06.12.2014 – spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Otwartych Serc w Gimnazjum przy ulicy ks. Sychty w Jastarni.

2. 16.12.2014 – spotkanie w Publicznej Bibliotece Miejskiej w Głogowie przy ulicy ul. Jedności Robotniczej 15.

3. 20.12.2014 – spotkanie na terenie Kaszubskiej Alaski YUKON, ul. Jagodowe Wzgórze 98, 80-298 Leźno.

W 2014 roku przeprowadziliśmy 26 spotkań związanych ze statutową działalnością Fundacji. 

3. Współpraca kulturalna, naukowa.

Fundacja Romualda Koperskiego poprzez cykl spotkań oraz wystaw fotograficznych dotyczących Syberii oraz narodów żyjących na Syberii, edukuje dzieci, młodzież i dorosłych na temat niezwykłej, nieznanej i pięknej krainy jaką jest Syberia i Rosja.

W 2014 r. w dniach 8-9 luty w Gdańsku Fundacja Romualda Koperskiego zorganizowała pokaz filmów i zdjęć w ramach I Festiwalu Podróży po Rosji i krajach regionu „TROJKA”.

Miejsce spotkań: ROSYJSKIE CENTRUM NAUKI I KULTURY

ul. Długa 35, 80-827 Gdańsk.

Repertuar:

Sobota, 08.02.2014

1. 12:00           Agnieszka Siejka – Azerbejdżan – ziemia ognia

2. 13:00           Kacper Dziekan – Nadniestrze – niby państwo

3. 14:00           Alexey Kononov – Kaliningrad – sąsiad nieznany

4. 15:00           Małgorzata Andrzej Molisz – Dawaj na Ural

5. 16:00           Maciej Ciebiera – Okulary dla Wierszyny

6. 17:00           Miłosz Kaleciński – Dagestan, Czeczenia, Osetia – obalanie mitów

7. 18:00           Marcin i Karina Stencel – Magiczne Zakaukazie

8. 19:00           Mariusz Wilk – Wilczy notes

Niedziela, 09.02.2014 

1. 13:00           Karol Bąk, Dawid Bąk, Tomasz Jeżak – Bajkał – morze Syberii

2. 12:00           Wojciech Suchy – Pamir i Tien Szan – góry słabo poznane

3. 14:00           Roman Nowicki – Półwysep Kolski – za polarnym kręgiem

4. 15:00           Włodzimierz Soroczyński – Północny Kaukaz

5. 16:00           Ada Borkowska, Maciej Skowron – Nivą do Afganistanu

6. 17:00           Romuald Koperski – Kołyma inaczej

7. 18:00           Mariusz Wilk – Dziennik północny

4.Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom polskich zesłańców zamieszkujących obszary Rosji.

Fundacja Romualda Koperskiego przeprowadziła szereg działań mających na celu pomoc i wsparcie rodaków na wschodzie, m.in. organizowanie transportu darów dla Polonii Rosyjskiej oraz pomoc społeczną dla osób najbardziej potrzebujących w kraju.

Akcja „Okulary dla Syberii”.

Po trwających prawie rok przygotowaniach, w dniu 08.03.2014 r. wyruszyła misja „Okulary dla Syberii” do naszych rodaków w Chakasji. W akcji wzięło udział 7 osób lekarzy okulistów, optometrystów, wolontariuszy.

Akcja „Okulary dla Syberii” to przedsięwzięcie mające na celu pomoc rodakom na dalekiej Syberii. Korzystając ze wcześniejszych zbiórek okularów od darczyńców w Polsce, po dotarciu misji do zamierzonego celu (w tym roku była to Polonia w Chakasji w południowej części Syberii) przekazujemy przygotowane okulary osobom potrzebującym. Lekarze na miejscu wykonują badania wady wzroku i dobierają odpowiednie okulary.

Tegoroczna akcja została przeprowadzona spontanicznie, bez przydzielonych na ten cel jakichkolwiek subwencji. Dzięki zaangażowaniu setek ludzi, udało się zebrać kilka tysięcy nowych i używanych okularów, które zostały przejrzane, opisane i zaadoptowane do powtórnego użytku. W dniach 08.03. – 16.03.2014 r. przeprowadzono badania okulistyczne w czterech miejscowościach: Abakan, Minusinsk, Szuszenskoje oraz Znamenka. Ogółem zbadano 532 osoby, najwięcej – bo aż 216 osób w miejscowości Znamenka.  Najmłodszy pacjent liczył 5 lat, najstarsza pacjentka 90 lat! Ogółem wydano 827 par okularów, zarówno do czytania jak i patrzenia w dal. W kilkudziesięciu trudniejszych przypadkach, okulary zostaną wykonane w Polsce i niezwłocznie wysłane na Syberię.

To druga tego typu misja organizowana przez Fundację Romualda Koperskiego.

Link z relacji: http://teleexpress.tvp.pl/9501188/wyjatkowy-prezent-dla-polakow-z-syberii

Akcja „Wakacje dla dzieci z Syberii”.

W dniach 31.07. – 13.08.2014` Fundacja Romuald Koperskiego zorganizowała wakacje dla grupy 20 polskich dzieci z Syberii zamieszkałych na terenie Chakasji, krainy leżącej na południe od Krasnojarska. Przygotowania do ich przyjazdu trwały ponad pół roku. Dzieci są potomkami naszych rodaków, którzy nie zawsze z własnej woli znaleźli się na Syberii. Stanowią ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych, pielęgnują polską mowę i polskie tradycje. Nad wyraz czują się Polakami, nigdy nie byli w ojczyźnie przodków – urzeczywistniliśmy im to marzenie. Dzieci i towarzyszący im wychowawcy przebywały w ekskluzywnej, malowniczo położonej Kwaterze Myśliwskiej nad jeziorem Czarne k/Skórcza. 

Fundacja Romualda Koperskiego w całości sfinansowała koszty podróży i pobytu dzieci wraz z bogatym programem kolonii, ze środków, które pozyskała w większości od osób prywatnych. Podczas pobytu w Polsce dzieci zostały otoczone wspaniałą wręcz rodzinną atmosferą, wszędzie podejmowano ich z należytą gościnnością i serdecznością – nie były dłużne, gdzie tylko mogły odwdzięczały się śpiewną po polsku piosenką, recytowanym wierszem. Wyjechały z Polski z obrazem wspaniałych ludzi, pięknego i przyjaznego kraju. Na ich twarzach widać było dumę, miały poczucie, że mieszkają daleko, ale są częścią tego kraju. 

Poniżej w dużym skrócie przegląd poszczególnych dni, a także linki do relacji telewizyjnych.

Dzień 1

Przelot na trasie Abakan – Moskwa – Warszawa, Autobus Warszawa – Czarne / k Skórcza.

Dzień 2

Dzieci przyleciały z dużym opóźnieniem spowodowanym odwołaniem samolotu na trasie Moskwa – Warszawa. W rezultacie do kwatery dotarły nad ranem. Różniąca czasowa (6 godz.) sprawiła, iż już o 9.00 cała świergocąca gromadka była już na nogach…. Dzisiejszy dzień przeznaczony na zaaklimatyzowanie, gry zręcznościowe oraz kąpiel w jeziorze. Dzieci i opiekunowie zauroczeni miejscem.

Dzień 3 

Zwiedzamy zamek w Malborku. Przed południem spora lekcja historii, po południu zabawa w Dino Park Malbork. Dzień, choć upalny pełen wrażeń. Wieczorem zabawy nad jeziorem. Dzieci bardzo grzeczne i taktowne, świetnie potrafią się bawić. Widać inne wychowanie. 

Dzień 4

Bardzo upalny dzień. Rano autokarem wyruszamy do Gdyni. Zwiedzamy okręt wojenny „Błyskawica”, zażywamy kąpieli morskiej, drugie śniadanie, potem lody, gofry, po czym mustrujemy na statek i wyruszamy w rejs do Jastarni. Tutaj naszą grupę podejmuje Burmistrz Jastarni Pan Tyberiusz Narkowicz. Kwaterujemy w miejscowej szkole, bowiem będziemy gościć na półwyspie Jastarni dwa dni. Obiad, plaża, zimna kąpiel na otwartym morzu, wieczorem wesołe miasteczko, spacer po kurorcie, koncert z okazji trwającego Święta Węgorza. 

Dzień 5       

Po śniadaniu, plaża, tym razem od strony Zatoki Puckiej, gdzie woda jest cieplejsza o kilkanaście stopni. Około południa, wielkie puchary lodów na tarasie „Domu Zdrojowego”, duże i smaczne, gdyż ufundowane przez Pana Burmistrza. Plaża na otwartym morzu, woda zimna, ale co tam – kto się nie kapie, buduje zamki z piasków. Obiad, spacer, pamiątki, lody, słodycze – wszystkiego za dużo… Wieczorem statkiem powrót do Gdyni, zwiedzanie z portu z wody, autokar, powrót do domu – Kwatery Myśliwskiej w Czarnym. Tyle było atrakcji, że dwa wyjazdowe dni minęły w mgnieniu oka. 

Dzień 6   

Po śniadaniu krótki wypad do Starogardu Gdańskiego, gdzie krawiec wziął miarę z wszystkich uczestników. Będą kurtki zimowe na miarę! Po obiedzie zajęcia sportowe w podgrupach, wieczorem wyczekiwana kąpiel w jeziorze. Nawet burza nie bardzo przeszkadzała. Po kolacji zawody sportowe. Jedni wygrali, drudzy przegrali, zabawa przednia! 

Dzień 7

dzień wypoczynku, dzień całkowitej laby. Po śniadaniu wypad nad jezioro. Na kąpiel nie trzeba nikogo namawiać. Plażujemy, gramy też w karty. Po obiedzie spektakl teatralny na świeżym powietrzu, pod wieczór trening przed meczem, bowiem już za kilka dni rozgrywamy mecz – Syberia na resztę świata…   09.08.2014` stadion w Skórczu – godz. 12.00. Już dziś zapraszamy.  

Dzień 8

Po śniadaniu wyjazd nad rzekę Wda. Całodniowy spływ kajakowy. Płyniemy przez malownicze Bory Tucholskie, po drodze kiełbaska z ogniska, kąpiel i wiele, wiele atrakcji. Ci, którzy pierwszy raz usiedli w kajaku mogą powiedzieć, że są Staryni kajakarzami… Co najważniejsze pogoda dopisała. Ma się to szczęście…  

Dzień 9 

Pobyt w trójmieście rozpoczęliśmy od koncertu organowego w katedrze oliwskiej. Niektóre z dzieci po raz pierwszy na żywo słyszało dźwięk organ. Po koncercie udaliśmy się na ludne ulice starego miasta, wszak w Gdańsku trwa Jarmark Dominikański. Po spacerze traktem królewskim, zwiedziliśmy kościół mariacki, największą tego typu budowlę wykonaną z cegły. Po obiedzie w restauracji „Taverna”, muzeum morskie ze swoją słynną interaktywną częścią. Spacer wzdłuż Motławy, pamiątki. Następnie przemieściliśmy się do Sopot – tu inne atrakcje ze spacerem po molo włącznie. Dzień był trudny, cóż program dnia był bogaty. Na kwaterę wróciliśmy około 21.00. Jutro gramy mecz piłkarski Syberia na resztę świata… 

Dzień 10 

Puchar należy do nas!!! Dzisiaj odbył się długo oczekiwany mecz piłkarski  Syberia na resztę świata. Wynik 3:3, czyli remis. Jako, że jesteśmy gośćmi gospodarze przyznali nam zwycięstwo, abyśmy mogli zabrać z sobą zwycięski puchar. Piękny sportowy gest – dziękujemy! Wspólny obiad, wspólna zabawa, wieczorem koncert syberyjskiego barta – Evgena Malinowskiego. Jutro walczymy ze Szwedami w pokrzyżackiej warowni w Gniewie. 

Dzień 11

Zwiedzamy zamek. Jest tu trochę atrakcji. M.in. przedstawienie „Wakacje z duchami” – nawet przez chwilę było strasznie… Upał tak straszny, że nawet mury gniewskiego zamku nie przynoszą chłodu.  Po objedzie plażowanie, kąpiel w jeziorze. 

Dzień 12

Przed obiadem wizyta w Aquaparku w Kościerzynie. Radości co niemiara, tak, że trzeba było prawie siłą wyciągać podopiecznych z wody. Po objedzie wypad do Gdańska do centrum handlowego, wszak trzeba prezenty dla najbliższych zrobić. W Polsce wszystko tańsze i to sporo. Wieczorem próba do jutrzejszego występu – zaprosiliśmy na ostatni wieczór naszych sponsorów. 

Dzień 13

Wakacje dla polskich dzieci z Syberii. Dzisiaj ostatni dzień wakacji w Polsce. Przed południem próba przed wieczornym uroczystym zakończeniem, w trakcie którego spotkamy się ze sponsorami. Będzie koncert, wręczanie podziękowań. Pakowanie torb i plecaków, trudno będzie wszystko zmieścić, bowiem wiele rzeczy otrzymaliśmy od sponsorów – wszystkie nowe, z metkami, a możemy zabrać tylko po 20 kg każde. 

Dzień 14 

Wczoraj wieczorem dzieci spotkały się ze sponsorami. Sporo było wzruszeń. Rano pożegnaliśmy grupę polskich dzieci i wychowawców przebywających na koloniach w Polsce. Dwa tygodnie, które razem spędziliśmy bardzo zbliżyły nas do siebie – teraz pusto i smutno jakoś się zrobiło Dzieci odjechały z pięknymi wrażeniami i wspomnieniami z pobytu w ojczyźnie przodków. Wiemy, że warto było pracować na rzecz ich przyjazdu.

Linki z relacji TV z pobytu w Polsce dzieci z Syberii:

http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/02082014-1830/16291060

http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/13082014-1830/16424918

TV Polonia

http://www.tvp.pl/polonia/polonia-24/wideo/15082014-2200/16195357

B/ – Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu.

C/ – Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – dwie Umowy zlecenia.

D/ – Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej –  nie występuje.

E/ – Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie występuje.

F/ – Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 7349,94 zł.

G/ – Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem wg ich wysokości –  nie występuje.

H/ – Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Bank CITI Handlowy

Biznesowy rachunek bieżący w następujących walutach (stan na dzień 31.12.2014 r.):    

– PLN  4693,38

– EUR 0,00

– USD 0,00

Lokaty nie występują.

I/ – Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie występuje.

J/ – Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na ich nabycie – nie dotyczy.

K/ – Nabyte pozostałe środki trwałe – nie dotyczy.

L/ – Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych – nie dotyczy.

Ł/ – Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wynik finansowy tej działalności – nie występuje.

Fundacja nie otrzymała żadnych zleceń, działa w ramach własnych pozyskanych środków.

M/ – Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych – nie dotyczy.

Na Fundacji na dzień 31.12.2013 r. nie ciążą zobowiązania podatkowe.

CIT8 oraz PIT4R za rok 2013 zostały terminowo złożone do Urzędu Skarbowego.

N/ – W danym okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji kontrola.

Wakacje dla polskich dzieci z Syberii – 2014 r./ podsumowanie

„Wyjechały z Polski z obrazem wspaniałych ludzi”

W dniach 31.07. – 13.08.2014` Fundacja Romuald Koperskiego zorganizowała wakacje dla grupy 20 polskich dzieci z Syberii zamieszkałych na terenie Chakasji, krainy leżącej na południe od Krasnojarska. Przygotowania do ich przyjazdu trwały ponad pół roku. Dzieci są potomkami naszych rodaków, którzy nie zawsze z własnej woli znaleźli się na Syberii. Stanowią ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych, pielęgnują polską mowę i polskie tradycje. Nad wyraz czują się Polakami, nigdy nie byli w ojczyźnie przodków – urzeczywistniliśmy im to marzenie. Dzieci i towarzyszący im wychowawcy przebywały w ekskluzywnej, malowniczo położonej Kwaterze Myśliwskiej nad jeziorem Czarne k/Skórcza.  

Fundacja Romualda Koperskiego w całości sfinansowała koszty podróży i pobytu dzieci wraz z bogatym programem kolonii, ze środków, które pozyskała w większości od osób prywatnych. Podczas pobytu w Polsce dzieci zostały otoczone wspaniałą wręcz rodzinną atmosferą, wszędzie podejmowano ich z należytą gościnnością i serdecznością – nie były dłuższe, gdzie tylko mogły odwdzięczały się śpiewną po polsku piosenką, recytowanym wierszem. Wyjechały z Polski z obrazem wspaniałych ludzi, pięknego i przyjaznego kraju. Na ich twarzach widać było dumę, miały poczucie, że mieszkają daleko, ale są częścią tego kraju.  

  Fundacja Romualda Koperskiego jeszcze raz dziękuję wszystkim, dzięki którym udało się zorganizować omawiane wakacje. Dziękujemy Wam za zrozumienie potrzeby, szczodrość i poświęcony czas. Nie da się w słowach opisać ile dobroci udało się nam zrobić.  

Poniżej w dużym skrócie przegląd poszczególnych dni, a także linki do relacji telewizyjnych.

Dzień 1 

Przelot na trasie Abakan – Moskwa – Warszawa,

Autobus Warszawa – Czarne / k Skórcza. 

Dzień 2

Dzieci przyleciały z dużym opóźnieniem spowodowanym odwołaniem samolotu na trasie Moskwa – Warszawa. W rezultacie do kwatery dotarły nad ranem. Różniąca czasowa (6 godz.) sprawiła, iż już o 9.00 cała świergocąca gromadka była już na nogach…. Dzisiejszy dzień przeznaczony na zaaklimatyzowanie, gry zręcznościowe oraz kąpiel w jeziorze. Dzieci i opiekunowie zauroczeni miejscem.

Dzień 3  

Zwiedzamy zamek w Malborku. Przed południem spora lekcja historii, po południu zabawa w Dino Park Malbork. Dzień, choć upalny pełen wrażeń. Wieczorem zabawy nad jeziorem. Dzieci bardzo grzeczne i taktowne, świetnie potrafią się bawić. Widać inne wychowanie.  

Dzień 4

Bardzo upalny dzień. Rano autokarem wyruszamy do Gdyni. Zwiedzamy okręt wojenny „Błyskawica”, zażywamy kąpieli morskiej, drugie śniadanie, potem lody, gofry, po czym mustrujemy na statek i wyruszamy w rejs do Jastarni. Tutaj naszą grupę podejmuje Burmistrz Jastarni Pan Tyberiusz Narkowicz. Kwaterujemy w miejscowej szkole, bowiem będziemy gościć na półwyspie Jastarni dwa dni. Obiad, plaża, zimna kąpiel na otwartym morzu,  wieczorem, wesołe miasteczko, spacer po kurorcie, koncert z okazji trwającego Święta Węgorza.  

Dzień 5        

Po śniadaniu, plaża, tym razem od strony Zatoki Puckiej, gdzie woda jest cieplejsza o kilkanaście stopni. Około południa, wielkie puchary lodów na tarasie „Domu Zdrojowego”, duże i smaczne, gdyż ufundowane przez Pana Burmistrza. Plaża na otwartym morzu, woda zimna, ale co tam – kto się nie kapie, buduje zamki z piasków. Obiad, spacer, pamiątki, lody, słodycze – wszystkiego za dużo… Wieczorem statkiem powrót do Gdyni, zwiedzanie z portu z wody, autokar, powrót do domu – Kwatery Myśliwskiej w Czarnym. Tyle było atrakcji, że dwa wyjazdowe dni minęły w mgnieniu oka.  

Dzień 6    

Po śniadaniu krótki wypad do Starogardu Gdańskiego, gdzie krawiec wziął miarę z wszystkich uczestników. Będą kurtki zimowe na miarę! Po obiedzie zajęcia sportowe w podgrupach, wieczorem wyczekiwana kąpiel w jeziorze. Nawet burza nie bardzo przeszkadzała. Po kolacji zawody sportowe. Jedni wygrali, drudzy przegrali, zabawa przednia!  

Dzień 7

dzień wypoczynku, dzień całkowitej laby. Po śniadaniu wypad nad jezioro. Na kąpiel nie trzeba nikogo namawiać. Plażujemy, gramy też w karty. Po obiedzie spektakl teatralny na świeżym powietrzu, pod wieczór trening przed meczem, bowiem już za kilka dni rozgrywamy mecz – Syberia na resztę świata…   09.08.2014` stadion w Skórczu – godz. 12.00. Już dziś zapraszamy.   

Dzień 8

Po śniadaniu wyjazd nad rzekę Wda. Całodniowy spływ kajakowy. Płyniemy przez malownicze Bory Tucholskie, po drodze kiełbaska z ogniska, kąpiel i wiele, wiele atrakcji. Ci, którzy pierwszy raz usiedli w kajaku mogą powiedzieć, że są Staryni kajakarzami… Co najważniejsze pogoda dopisała. Ma się to szczęście…   

Dzień 9  

Pobyt w trójmieście rozpoczęliśmy od koncertu organowego w katedrze oliwskiej. Niektóre z dzieci po raz pierwszy na żywo słyszało dźwięk organ. Po koncercie udaliśmy się na ludne ulice starego miasta, wszak w Gdańsku trwa Jarmark Dominikański. Po spacerze traktem królewskim, zwiedziliśmy kościół mariacki, największą tego typu budowlę wykonaną z cegły. Po obiedzie w restauracji „Taverna”, muzeum morskie ze swoją słynną interaktywną częścią. Spacer wzdłuż Motławy, pamiątki. Następnie przemieściliśmy się do Sopot – tu inne atrakcje ze spacerem po molo włącznie. Dzień był trudny, cóż program dnia był bogaty. Na kwaterę wróciliśmy około 21.00. Jutro gramy mecz piłkarski Syberia na resztę świata…  

Dzień 10  

Puchar należy do nas!! Dzisiaj odbył się długo oczekiwany mecz piłkarski  Syberia na resztę świata. Wynik 3:3, czyli remis. Jako, że jesteśmy gośćmi gospodarze przyznali nam zwycięstwo, abyśmy mogli zabrać z sobą zwycięski puchar. Piękny sportowy gest – dziękujemy! Wspólny obiad, wspólna zabawa, wieczorem koncert syberyjskiego barta – Evgena Malinowskiego. Jutro walczymy ze Szwedami w pokrzyżackiej warowni w Gniewie.  

Dzień 11

Zwiedzamy zamek. Jest tu trochę atrakcji. M.in. przedstawienie „Wakacje z duchami” – nawet przez chwilę było strasznie… Upał tak straszny, że nawet mury gniewskiego zamku nie przynoszą chłodu.  Po objedzie plażowanie, kąpiel w jeziorze.  

Dzień 12

Przed obiadem wizyta w Aquaparku w Kościerzynie. Radości co niemiara, tak, że trzeba było prawie siłą wyciągać podopiecznych z wody. Po objedzie wypad do Gdańska do centrum handlowego, wszak trzeba prezenty dla najbliższych zrobić. W Polsce wszystko tańsze i to sporo. Wieczorem próba do jutrzejszego występu – zaprosiliśmy na ostatni wieczór naszych sponsorów.  

Dzień 13

Wakacje dla polskich dzieci z Syberii. Dzisiaj ostatni dzień wakacji w Polsce. Przed południem próba przed wieczornym uroczystym zakończeniem, w trakcie którego spotkamy się ze sponsorami. Będzie koncert, wręczanie podziękowań. Pakowanie torb i plecaków, trudno będzie wszystko zmieścić, bowiem wiele rzeczy otrzymaliśmy od sponsorów – wszystkie nowe, z metkami, a możemy zabrać tylko po 20 kg każde.  

Dzień 14  

Wczoraj wieczorem dzieci spotkały się ze sponsorami. Sporo było wzruszeń. Rano pożegnaliśmy grupę polskich dzieci i wychowawców przebywających na koloniach w Polsce. Dwa tygodnie, które razem spędziliśmy bardzo zbliżyły nas do siebie – teraz pusto i smutno jakoś się zrobiło Dzieci odjechały z pięknymi wrażeniami i wspomnieniami z pobytu w ojczyźnie przodków. Wiemy, że warto było pracować na rzecz ich przyjazdu.

Linki do relacji telewizyjnych.

http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/02082014-1830/16291060

http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/13082014-1830/16424918

TV Polonia

http://www.tvp.pl/polonia/polonia-24/wideo/15082014-2200/16195357 

Okulary dla Syberii 2014 / podsumowanie

Niniejszym miło mi zakomunikować, iż wielkim sukcesem zakończyła się tegoroczna akcja – „Okulary dla Syberii”, przedsięwzięcie mające na celu pomoc rodakom na dalekiej Syberii. Akcję zorganizowała Fundacja Romualda Koperskiego, przeprowadzono ją w marcu 2014 roku. Tym razem przeprowadzaliśmy ją wśród Polonii w Chakasji na południu Syberii. To nasza druga tego typu misja. Dla przypomnienia:

Ubiegłej zimy, celem naszej misji była leżąca 130 kilometrów na północny-wschód od Irkucka wieś Wierszyna, zamieszkała przez potomków polskich emigrantów, którzy przybyli na Syberię ponad 100 lat temu. Mieszkańcy tej wsi stanowią swoisty ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych. Wyróżnia ich fakt, iż do dziś zachowali mowę polską wraz ze swym dialektem, czyniąc tym samym wieś Wierszynę, „małą Polską” wśród rozległych terenów Syberii. Wyruszając na Syberię zabraliśmy ze sobą podstawowy niezbędny sprzęt do badań okulistycznych, w Irkucku wypożyczyliśmy autorefraktometr, tym samym staliśmy się kilkuosobowym, dobrze wyposażonym mobilnym gabinetem okulistycznym, w skład którego wszedł lekarz okulista, dwóch doświadczonych optometrystów oraz ich pomocnicy. Zastała nas tam prawdziwa mroźna zima. Słupek rtęci spadał do wartości minus 40°C. W miejscowym „Domu Polskim” urządziliśmy spartański, ale nieźle wyposażony gabinet lekarski wraz z zaadoptowanym na poczekalnię korytarzem. Wieść o naszym przyjeździe rozniosła się z kosmiczną prędkością. Już pierwszego dnia zbadaliśmy i wyposażyliśmy w okulary ponad 80 osób!!! Nie było czasu nawet na posiłek? Kolejnego dnia ponownie tłumy. Wieść o okulistach z Polski rozniosła się dalej, teraz w poczekalni coraz częściej zasiadali także Rosjanie, Buriaci, Ukraińcy oraz przedstawiciele innych zamieszkujących Syberię narodowości. Pacjenci przyjeżdżali z odległych wsi samochodami, traktorami, saniami, przychodzili nawet pieszo. Badania trwały od samego rana do późnych godzin wieczornych – nikt nie odszedł z kwitkiem! Zbadaliśmy ponad 260 osób. W związku z wykrytą wadą wzroku  wydano ok. 200 par okularów, w 60 trudniejszych przypadkach zadecydowano, iż okulary zostaną wykonane w Polsce. Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych i zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. W ostatnim dniu naszego pobytu, pod przystrojoną odświętnie choinkę zajechały sanie św. Mikołaja. Świąteczną paczkę otrzymały wszystkie dzieci do lat piętnastu z Wierszyny i okolicznych wsi oraz osoby powyżej osiemdziesiątego roku życia. Także w tym przypadku nie da się opisać radości na ich twarzach.

Tegoroczna akcja także została przeprowadzona spontanicznie, bez przydzielonych na ten cel jakichkolwiek subwencji. Dzięki zaangażowaniu setek ludzi, udało się nam zebrać kilka tysięcy nowych i używanych okularów, które zostały przejrzane, opisane i zaadoptowane do powtórnego użytku. W dniach 08.03 – 16.03.2014 r. przeprowadziliśmy badania w czterech miejscowościach: Abakan, Minusinsk, Szuszenskoje oraz Znamenka. Ogółem zbadano 532 osoby, najwięcej – bo aż 216 osób w miejscowości Znamenka.  Najmłodszy pacjent liczył 5 lat, najstarsza pacjentka 90 lat! Ogółem wydano 827 par okularów, zarówno do czytania jak i patrzenia w dal. W kilkudziesięciu trudniejszych przypadkach, okulary zostaną wykonane w Polsce i niezwłocznie wysłane na Syberię.

Fundacja Romualda Koperskiego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego wykonania naszej misji. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało się zorganizować i pomyślnie przeprowadzić założenia akcji, która i tym razem przerosła nasze najśmielsze oczekiwania!     

Bezpośredni udział w misji „Okulary dla Syberii” wzięli: Maciej Karczewski, Maciej Ciebiera, Przemysław Janosz, Waldemar Hylla, Jacek Podoski, Iwona Borawska oraz Romuald Koperski.

Uczestnicy misji pragną szczególnie podziękować Panu Sergiuszowi Leończukowi, Prezesowi Chakaskiej Polonii, za wspaniałą organizację naszego pobytu na Syberii. Dziękujemy za okolicznościowe koncerty i występy polonijnych zespołów: „Syberyjski Krakowiak”, „Czerwone Jagody” oraz polonijnego szkolnego zespołu folklorystycznego ze Znamienki. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem – czuliśmy się jak w Polsce!   

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2013’

Fundacja Romualda Koperskiego została założona dn. 18 marca 2011 roku przez Romualda

Koperskiego – pisarza, dziennikarza, muzyka, podróżnika.

W trzecim roku swojej działalności, zgodnie z określonym uchwałą Zarządu planem pracy, Fundacja realizowała działalność statutową w następujących obszarach:

 1. Realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.
 2. Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.
 3. Współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej i młodzieżowej.
 4. Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom zesłańców polskich zamieszkujących obszary Rosji.
 5. Działania w ramach pomocy społecznej w kraju osobom potrzebującym.

1.Realizacja projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Fundacja prowadzi realizację projektów w kwestiach:

 1. Cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i historii narodów Polski i Rosji.
 2. Wymiany kulturalnej, poprzez współpracę z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Gdańsku w zakresie organizacji spotkań artystycznych, koncertów muzyki rosyjskiej i polskiej.
 3. Działań w ramach pomocy społecznej.

2. Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.

Poprzez cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i wiedzy w Polsce o Rosji, cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania odbyły się:

Styczeń 2013’

1. 18.01.2013 – Spotkanie z leśnikami Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w  Elblągu.

2. 22.01.2013 – Zespół Szkół nr 15 w Gdyni.

3. 24.01.2013 – Biblioteka Miejska w Pelplinie.

4. 26.01.2013 – spotkanie ze słuchaczami na antenie I PR w programie „Sobota z radiową jedynką”.

Luty 2013’

1. 4.02.2013 – Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, Stary Rynek 24.

2. 5.02.2013 – Biblioteka Miejska w Żninie, ul. Sienkiewicza 4.

3. 6.02.2013 – Biblioteka Miejska w Tucholi, ul. Pocztowa 78.

4. 11.02.2013 – Dom Kultury w Grójcu.

5. 26.02.2013 – spotkanie w sali na terenie zamku w Krokowej k/Pucka.

6. 27.02.2013 – sala kinowa w Złocieńcu.

7. 28.02.2013 – Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu.

Marzec 2013’

1. 8.03.2013 – Zespół Szkół Gimnazjalnych w Gdańsku przy ulicy Orłowskiej 13 – prelekcja z cyklu „żywa lekcja geografii”, temat prelekcji: Syberia.

2. 10.03.2013 – 4 STRONY ŚWIATA – spotkanie pt. „Przez mroźną Syberię”.

3. 18.03.2013 – Rotary Club w Toruniu.

Kwiecień 2013’

1. 06.04.2013 – Klub „Bogart” w Gomunicach.

2. 07.04.2013 – „Trzy Żywioły” kino Kijów w Krakowie.

3. 11.04.2013 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu.

4. 11.04.2013 – Szkoła Podstawowa w Skarszewach.

5. 13.04.2013 – spotkanie w Szczecinku.

6. 24.04.2013 – spotkanie w Dworze Artusa w Toruniu.

Maj 2013’

1. 6.05.2013 – SP nr 46 w Gdańsku – prelekcja dla klas VI pt. Syberia wzdłuż i wrzesz oraz konkurs plastyczny pt. „Syberia oczami dziecka”.

2. 10.05.2013 – Sala Morska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni – warsztaty podróżnicze, gdzie będę prezentował sposoby transportu i  poruszania się po rozległych terenach Syberii.

3. 13.05.2013 – Nadleśnictwo Myślibórz.

4. 15.05.2013 – sala w hotelu we Wdzydzach Kiszewskich w ramach spotkania Lions Club.

5. 21.05.2013 – Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy.

Czerwiec 2013’

1. 02.06.2013 – Sanktuarium Św. Antoniego w Ratowie k/Mławy. Opowieści syberyjskie i pokaz ponad 100 fotografii przedstawiających przyrodę i życie syberyjskich ludów północy. 

2. 04.06.2013 – Zespół Szkół nr 9 w Gdyni.

Październik 2013’

1. 06.10.2013 – gmach Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie – Festiwalu „Wanoga”.

2. 12.10.2013 – Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur „Arena Ostróda” w Ostródzie.

Listopad 2013’

1. 02.11.2013 – audycja w Radiu Gdańsk nt polskich cmentarzy i miejscach pamięci na Syberii.

2. 13.11.2013 – Biblioteka Miejska w Bolszewie.

3. 15.11.2013 – Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie.

Grudzień 2013’

1. 06.12.2013 – Biblioteka Publiczna w Gliwicach.

2. 08.12.2013 – Muzeum Gminy Koszyce.

3. 11.12.2013 – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze k/Bolszewa.

4. 12.12.2013 –  Biblioteka Miejska w Kościerzynie.

5. 12.12.2013 – spotkanie dla uczniów kościerskich szkół.

6. 16.12.2013 – Biblioteka Główna w Bydgoszczy.

7. 17.12.2013 – Biblioteki Miejska w Piechcinie.

8. 18.12.2013 – Centrum Kultury Spotkań Europejskich w Białogardzie.

W 2013 roku przeprowadziliśmy 40 spotkań związanych ze statutową działalnością Fundacji. 

3.

Współpraca kulturalna, naukowa.

Fundacja Romualda Koperskiego poprzez cykl spotkań dotyczących Syberii oraz narodów żyjących na Syberii, edukuje dzieci, młodzież i dorosłych na temat niezwykłej,  nieznanej i pięknej krainy jaką jest Syberia i Rosja.

4.Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom polskich zesłańców zamieszkujących obszary Rosji.

Fundacja Romualda Koperskiego przeprowadziła szereg działań mających na celu pomoc i wsparcie rodaków na wschodzie, m.in. organizowanie transportu darów dla Polonii Rosyjskiej oraz pomoc społeczną dla osób najbardziej potrzebujących w kraju.

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012?

Fundacja Romualda Koperskiego

ul. Beniowskiego 36/2

80-382 Gdańsk

tel. 58 5581951

e-mail: frk@frk.com.pl

KRS: 0000381173

Fundacja Romualda Koperskiego została założona dn. 18 marca 2011 roku przez Romualda

Koperskiego – podróżnika, pisarza, dziennikarza, muzyka.

W drugim roku swojej działalności, zgodnie z określonym uchwałą Zarządu planem pracy, Fundacja realizowała działalność statutową w następujących obszarach:

1.      Realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

2.      Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.

3.      Współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej i młodzieżowej.

4.      Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom zesłańców polskich zamieszkujących obszary Rosji.

1. Realizacja projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Fundacja rozpoczęła realizację projektów w kwestiach:

a.       Cyklu spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i historii narodów Polski i Rosji.

b.      Wymiany kulturalnej, poprzez współpracę z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Gdańsku w zakresie organizacji spotkań artystycznych, koncertów muzyki rosyjskiej i polskiej.

c.       Wakacje dla dzieci polskiego pochodzenia

d.      Działań w ramach pomocy rodakom na wschodzie.  

2.Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.

Poprzez cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i wiedzy w Polsce o Rosji. Cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania odbyły się:

Styczeń 2012

1. 09.01.2012  Nadleśnictwo Koszęcin.

2. 09.01.2012  Nadleśnictwo Brynek.

3. 10.01.2012  Nadleśnictwo Koniecpol.

4. 10.01.2012  Nadleśnictwo Złoty Potok.

5. 11.01.2012  Nadleśnictwo Olkusz.

6. 11.01.2012  Nadleśnictwo Chrzanów.

7. 12.01.2012  Nadleśnictwo Sucha.

8. 12.01.2012  Nadleśnictwo Jeleśnia.

9. 13.01.2012  Nadleśnictwo Andrychów.

10. 13.01.2012  Nadleśnictwo Bielsko.

11. 16.01.2012  Nadleśnictwo Ustroń.

12. 16.01.2012  Nadleśnictwo Wisła.

13. 17.01.2012  DW Leśnik w Jaszowcu k/Ustronia – Konferencja pt. Lasy dla Kobiet.

14. 19.01.2012  Nadleśnictwo Rybnik.

15. 19.01.2012  Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

16. 20.01.2012  Nadleśnictwo Olesno.

17. 25.01.2012 Technikum Mechaniczne nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 37.  

      Spotkanie z cyklu Żywa lekcja geografii?.

18. 30.01.2012  Pilski Dom Kultury, Piła. Otwarcie wystawy fotograficznej, wykonanie  

      koncertu fortepianowego, prelekcja nt. Syberii.

Luty 2012

1. 01.02.2012  Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Złotów.

2. 02.02.2012  Wałecki Dom Kultury, Wałcz.

3. 03.02.2012  Klub Myśli Twórczej Lamus w Gorzowie Wielkopolskim.

4. 06.02.2012  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Gdańsku. Spotkanie pt. „Kobiety na

    krańcach Rosji”.

5. 08.02.2012  Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Wajdeloty 28A.

6. 08.02.2012  Starogardzkie Centrum Kultury. Wykład dla studentów Uniwersytetu

     Trzeciego Wieku w Starogardzie Gdańskim.

7. 09.02.2012  Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

8. 10.02.2012  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

9. 11.02.2012  CH Osowa w Gdańsku.

10. 17.02.2012  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku (filia nr 14).

11. 22.02.2012  Nadleśnictwo Kartuzy.

12. 23.02.2012  Nadleśnictwo Wejherowo.

13. 23.02.2012  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie.

14. 28.02.2012  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku.

Marzec 2012

1. 02.03.2012  Gimnazjum w Luzinie. Spotkanie z cyklu „Żywa lekcja geografii”.

2. 03.03.2012  Gminny Ośrodek Kultury w Deszcznie.

3. 04.03.2012  Szamotulski Ośrodek Kultury w Szamotułach.

4. 05.03.2012  Nadleśnictwo Kościerzyna.

5. 06.03.2012  Nadleśnictwo Choczewo.

6. 07.03.2012  Nadleśnictwo Kłobuck.

7. 07.03.2012  I Liceum Ogólnokształcące w Lublińcu. Zespół Szkół Nr 1.

8. 08.03.2012  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu.

9. 08.03.2012  IV Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie.

10. 12.03.2012  Gimnazjum w Sierakowicach.

10. 21.03.2012  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

11. 30.03.2012  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku-Brzeźno.

Kwiecień 2012

1. 02.04.2012  Nadleśnictwo Świeradów-Zdrój.

2. 02.04.2012  Nadleśnictwo Złotoryja.

3. 03.04.2012  Nadleśnictwo Tułowice.

4. 03.04.2012  Nadleśnictwo Prudnik.

5. 04.04.2012  Nadleśnictwo Węgierska Górka.

6. 04.04.2012  Nadleśnictwo Ujsoły.

7. 05.04.2012  Nadleśnictwo Kobiór.

8. 05.04.2012  Nadleśnictwo Rudziniec.

9. 06.04.2012  Nadleśnictwo Siewierz.

10. 17.04.2012  Zespół Szkół w Lipuszu.

11. 18.04.2012  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku (filia nr 62).

12. 19.04.2012  Nadleśnictwo Resko.

13. 20.04.2012  Urząd Gminy Dywity.

14. 23.04.2012  Nadleśnictwo Strzyżów.

15. 24.04.2012  Nadleśnictwo Kańczuga, Nadleśnictwo Dynów.

16. 24.04.2012  Nadleśnictwo Bircza.

17. 25.04.2012  Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Stuposiany.

18. 26.04.2012  Nadleśnictwo Cisna, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Baligród.

19. 26.04.2012  Nadleśnictwo Rymanów.

20. 26.04.2012  Nadleśnictwo Mielec.

Maj 2012

1. 13.05.2012  Aeroklub Pomorski w Toruniu.

2. 17.05.2012  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wykład w ramach imprezy: Noc z               

     kulturą rosyjską.

3. 18.05.2012  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

4. 22.05.2012  Klub Marynarki Wojennej w Gdyni. Spotkanie z bibliotekarzami.

5. 23.05.2012  Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku.

6. 25.05.2012  Zespół Szkół w Parchowie.

7. 25.05.2012  Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach.

8. 26.05.2012  X Bałtycki Festiwal Nauki, spotkanie przy sopockim molo na zaproszenie  

     Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

Czerwiec 2012

1. 01.06.2012  Nadleśnictwo Kwidzyn.

2. 04.06.2012  Nadleśnictwo Łobez.

3. 04.06.2012 Nadleśnictwo Dobrzany.

4. 05.06.2012  Nadleśnictwo Nowogard.

5. 05.06.2012  Nadleśnictwo Kliniska.

6. 06.06.2012  Nadleśnictwo Goleniów.

7. 06.06.2012  Nadleśnictwo Rokita.

8. 15.06.2012  II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

9. 26.06.2012  Biblioteka Publiczna w Przodkowie.

10. 26.06.2012  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach.

11. 29.06.2012  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

Lipiec 2012

1. 03.07.2012  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku (filia nr 18).

2. 05.07.2012  Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

W dniach 06.07.2012 15.07.2012 r. Fundacja Romualda Koperskiego zorganizowała wakacje w Polsce dla dzieci polskiego pochodzenia zamieszkujących we wsi Wierszyna na Syberii.

Sierpień 2012

1. 19.08.2012  Dębnowski Ośrodek Kultury w Dębnie.

2. 20.08.2012  Nadleśnictwo Różańsko.

Wrzesień 2012

1. 17.09.2012  Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Wystawa fotograficzna

     i koncert fortepianowy z okazji „Międzynarodowego Dnia Sybiraka”.

2. 25.09.2012  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie.

3. 26.09.2012  Komenda Portu Wojennego – Jednostka Wojskowa w Dziwnowie.

4. 26.09.2012  Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie.

Październik 2012

1. 01.10.2012  Komenda Portu Wojennego w Gdyni.

2. 05.10.2012  I Festiwal Przygody Wanoga w Wejherowie.

3. 16.10.2012  Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, Jednostka Wojskowa Grudziądz.

4. 17.10.2012  Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie.

5. 28.10.2012  Klub Marynarki Wojennej Riviera w Gdyni.

Listopad 2012

1. 03.11.2012  Klub Kuter w Helu.

2. 09.11.2012  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Chełm (filia nr 19).

3. 10.11.2012  Jacht Klub Morski Gryf w Gdyni.

4. 13.11.2012  Klub Wojskowy przy Jednostce Wojskowej w Wałczu.

5. 14.11.2012  Szkoła Podstawowa w Pucku.

6. 14.11.2012  Miejska Biblioteka Publiczna we Władysławowie.

7. 15.11.2012  Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich

8. 15.11.2012  Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni (filia nr 3).

9. 21.11.2012  Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie.

10. 21.11.2012? Szkoła Podstawowa w Gorliczynie.

11. 21.11.2012  Liceum Ogólnokształcące w Sieniawie. Sala widowiskowa Sokół.

12. 21.11.2012  Nadleśnictwo Sieniawa.

13. 22.11.2012  Szkoła Podstawowa w Majdanie Sieniawskim.

14. 22.11.2012  Szkoła Podstawowa w Różaniec II.

15. 23.11.2012  Szkoła Podstawowa w Sieniawie.

16. 23.11.2012  Gimnazjum w Sieniawie.

17. 24.11.2012  Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Festiwal Kina Rosyjskiego Sputnik

      nad Polską.

18. 25.11.2012  Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (zakończenie wystawy fotograficznej  

      „Obrazy Syberii”).

19. 25.11.2012  Nadleśnictwo Bogdaniec. Sala w Lubiszynie.

20. 26.11.2012  Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy. Spotkanie autorskie w ramach

      projektu Dyskusyjnego Klubu Książki.

Grudzień 2012

1. 04.12.2012  Nadleśnictwo Lipusz.

2. 04.12.2012  Kawiarenka Podróżnicza ?Południk 18? w Gdańsku.

http://tvp.info/informacje/ludzie/polacy-z-wierszyny-dostali-okulary/9495454

W 2012 roku przeprowadziliśmy 117 spotkań związanych ze statutową działalnością Fundacji. 

3. Współpraca kulturalna, sportowa i młodzieżowa.

W lipcu 2012 r. Fundacja zorganizowała wakacje dla dzieci  i młodzieży z Syberii, potomków emigrantów, którzy przybyli na Syberię 100 lat temu. Stanowią ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych. Wyróżnia ich fakt, iż do dziś zachowali mowę polską, czyniąc tym samym wieś Wierszynę swoistą enklawą polskości w Rosji.

W wierszyńskiej szkole naucza się języka polskiego, we wiosce znajduje się Dom Polski, mieszkańcy pielęgnują polską mowę i polskie tradycje. Wielu młodych ludzi, nad wyraz czujących się Polakami, władających polskim językiem nigdy nie była w ojczyźnie przodków – udało się nam urzeczywistnić im to marzenie.

Program pobytu:

6 lipca 2012`

Wieczorem grupa przyleciała do Gdańska. Odebraliśmy dzieci z lotniska i autokarem przemieściliśmy się do Hotelu Bursztynek w Gdańsku. Kolacja.

7 lipca 2012`

Pierwszy dzień pobytu w Polsce dzieci z Syberii pod znakiem wrażeń. Zwiedzaliśmy Gdańsk, a atrakcji latem w mieście nie brakuje. Dzieci urzekła atmosfera Starówki, rejs statkiem Galeon, a nawet burza, która złapała nas akurat na wodzie w drodze powrotnej z Westerplatte. Pragniemy podziękować przewodniczce Tamarze Wasiewicz – za fachowość i kapitalne podejście do dzieci, cukierni Muszelka – za poczęstunek, restauracji Tawerna – za obiad i deser oraz Wydawnictwu Księżopolski za super gest!!

8 lipca 2012`

Drugi dzień pobytu dzieci i młodzieży z Syberii okazał się za krótki? Rano zwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne Gdańska Błękitny Baranek, a już w południe gościliśmy w faktorii w Pruszczu Gdańskim. Oba miejsca niezwykłe pod względem walorów historycznych. Dzieci słuchały z otwartymi ustami. Po południu dotarliśmy na plażę -tu dopiero była frajda! Za dzisiaj dziękujemy WIELKIMI LITERAMI Urzędowi Marszałkowskiemu woj. Pomorskiego, a w szczególności Dyr. Departamentu Kultury Pani Beacie Jaworowskiej, Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za osobiste przyjęcie i troskę oraz pracownikom wymienionych instytucji, którzy niezwykle serdecznie nas przyjęli.

9 lipca 2012`

Trzeci dzień pobytu dzieci z Wierszyny k/Irkucka spędziliśmy w Sopocie i Oliwskim ZOO. „Monciak”, molo, krzywy domek, widok z latarni do tego stragany z pamiątkami i smaczne lody. Później przemieściliśmy się do ZOO.  Żyrafy, hipopotamy, małpy i inne afrykańskie stwory wzbudzały u naszych gości entuzjazm, natomiast koło klatek z niedźwiedziem, tygrysem i wilkami dzieci z Syberii przeszły raczej obojętnie? Za wspaniały dzisiejszy dzień dziękujemy Stowarzyszeniu Turystycznemu Sopot oraz Dyrekcji Oliwskiego ZOO. Wieczorem dotarliśmy do Szymbarku, gdzie zatrzymaliśmy się w hotelu na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu.

10 lipca 2012`

Kolejny owocny dzień pobytu w Polsce. Dzieci spędziły ten dzień na Kaszubach. Dzień pełen młodzieńczych atrakcji. Zwiedzaliśmy Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku z jego wszystkimi atrakcjami: dom do góry nogami, najdłuższa deska na świecie, park linowy i wiele innych atrakcji. Odwiedziliśmy muzeum kolejnictwa w Kościerzynie. Po południu odbyło się spotkanie integracyjne z przebywającą nad jeziorem młodzieżą z Kłodzka, gdzie rozegrany został międzynarodowy mecz w piłkę nożną. Po kolacji dzieci wysłuchały koncertu na największym na świecie fortepianie. Następnie do późnych godzin wieczornych plac zabaw.

11 lipca 2012`      

Dzisiejszy dzień pobytu w Polsce dzieci z Syberii związany był z morzem. Zwiedziliśmy Gdynię i okręt wojenny „Błyskawica”. Popłynęliśmy statkiem do Jastarni, gdzie w programie znalazła się nie lada atrakcja – wesołe miasteczko. Było sporo pisku na wymyślnych rozweselających urządzeniach. Burmistrz Miasta Pan Tyberiusz Narkowicz podjął nas obiadem, po którym zwiedziliśmy miasteczko. Następnie była plaża na otwartym morzu. Wieczorem wróciliśmy statkiem do Gdyni, skąd autokarem do Szymbarka. Za ostatnie dni pragniemy podziękować przede wszystkim Panu Danielowi Czapiewskiemu z Szymbarka za iście królewskie przyjęcie. Dziękujemy dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni Panu Andrzejowi Królikowskiemu za daleko idącą pomoc w organizacji przyjęcia dzieci w Gdyni oraz Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Gdańsku za organizację transportu.

12 lipca 2012` 

Minął siódmy dzień pobytu w Polsce grupy dzieci i młodzieży z polskiej enklawy na Syberii – wsi Wierszyna k/Irkucka. Dzieci zwiedziły dzisiaj zamek w Malborku, następnie autobusem przemieściliśmy się Warszawy, gdzie zatrzymaliśmy się w Hotelu Sobieskim. Dziękujemy za dzisiejszy dzień Panu Maciejowi Kowalczukowi z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, Dyrekcji Radisson Blu Sobieski Hotel w Warszawie, w szczególności Panu Krzysztofowi Więsław, a także Prezydentowi Miasta Gdańska za transport do stolicy. Szczególne podziękowania także właścicielom restauracji Karpielówka na Ursynowie w Warszawie, za wyśmienita kolację i cudowną atmosferę. Dzisiaj dzieci miały naprawdę otwarte buzie!

13 lipca 2012`

Dzisiaj dzieci z polskiej enklawy na Syberii wsi Wierszyna k/Irkucka zabawiały w stolicy.

Przed południem zwiedziły Pałac Prezydencki. Miło było usiąść w fotelu Prezydenta? Następnie zostaliśmy zaproszeni do ośrodka programów informacyjnych TVP Info, gdzie dzieciaki opowiedziały o wrażeniach z pobytu w kraju przodków, a także o Syberii i swojej miejscowości. Na obiad zostaliśmy zaproszeni do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obiad przy premierowskim stole był wyśmienity!!!! Zwiedziliśmy gmach, otrzymaliśmy piękne prezenty. Popołudnie spędziliśmy w Parku Łazienkowskim. Dziękujemy za dzisiaj: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektorowi TVP Info Panu Janowi Szul oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

14 lipca 2012`   

Ostatni dzień pobytu dzieci z Wierszyny w Polsce. Jutro nasi mali goście wracają na Syberię. Jestem pewien, że bogatsi duchowo i z pięknymi wspomnieniami z pobytu w ojczyźnie przodków. Staraliśmy się, aby ich pierwszy pobyt w Polsce zapadł im pozytywnie i radośnie w pamięci. Zobaczyli i przeżyli maksymalnie dużo, ile można było w tak krótkim czasie zobaczyć. Dzisiejszy dzień nieco luźniejszy, ale też owocny. W południe zwiedziliśmy Sejm RP, gdzie dzieci zasiadły w ławach poselskich, a także otrzymały prezenty od Pani Marszałek Ewy Kopacz. Po południu długo oczekiwany wypad na zakupy. Trzeba przecież kieszonkowe wydać na prezenty dla tych, co na Syberii! Wieczorem najtrudniejszy etap wycieczki – pakowanie wszystkich otrzymanych prezentów! Czy się uda? Według mnie marnie to wygląda!

15 lipca 2012`

O godz. 11.00 grupa wylatuje z Warszawy z powrotem na Syberię.

4. Wspieranie i pomoc społeczna Polakom i potomkom polskich zesłańców zamieszkujących obszary Rosji.

W dniach 10.12.2012 –  19.12.2012 r. Fundacja Romualda Koperskiego przeprowadziła akcję społeczną pod hasłem „Okulary dla Wierszyny”.

Wielkim sukcesem zakończyła się akcja Fundacji Romualda Koperskiego – „Okulary dla Wierszyny”. Przedsięwzięcie mające na celu pomoc rodakom na Syberii przeprowadzone zostało spontanicznie z funduszów fundacji, bez przydzielonych na ten cel subwencji. Dzięki zaangażowaniu i szczodrości wielu ludzi, a także firm, udało się zebrać kilkaset nowych i używanych okularów, które po analizie zostały powtórnie zaadoptowane.

Celem naszej podróży była leżąca 130 kilometrów na północny wschód od Irkucka wieś Wierszyna, zamieszkała przez potomków polskich emigrantów, którzy przybyli na Syberię ponad 100 lat temu. Mieszkańcy tej wsi stanowią swoisty ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych. Wyróżnia ich fakt, iż do dziś zachowali mowę polską, wraz ze swym dialektem, czyniąc tym samym wieś Wierszynę, „małą Polską” wśród rozległych terenów Syberii.  

Wyruszając na Syberię zabraliśmy z sobą podstawowy niezbędny sprzęt do badań okulistycznych, w Irkucku wypożyczyliśmy autorefraktometr, tym samym staliśmy się kilkuosobowym, dobrze wyposażonym mobilnym gabinetem okulistycznym, w skład, którego wszedł lekarz okulista, dwóch doświadczonych optometrystów oraz ich pomocnicy.     

Zastała nas tu prawdziwa mroźna zima. Słupek rtęci spadał do wartości minus 40°C. Po dotarciu na miejsce, w „Domu Polskim”, w kilku pomieszczeniach, urządziliśmy spartański, ale nieźle wyposażony gabinet lekarski wraz z zaadoptowanym na poczekalnię korytarzem. Wieść naszym przyjeździe rozniosła się z kosmiczną prędkością. Już pierwszego dnia zbadaliśmy i wyposażyliśmy w okulary ponad 80 osób!!! Nie było czasu nawet na posiłek? Kolejnego dnia ponownie tłumy. Wieść o okulistach z Polski, rozniosła się dalej, teraz w poczekalni coraz częściej zasiadali także Rosjanie, Buriaci, Ukraińcy oraz przedstawiciele innych zamieszkujących Syberię narodowości. Pacjenci przyjeżdżali z odległych wsi samochodami, traktorami, saniami, przychodzili nawet pieszo. Badania trwały od samego rana do późnych godzin wieczornych – nikt nie odszedł z kwitkiem!

Zbadano ponad 260 osób. W związku z wykryta wadą wzroku  wydano ok. 200 par okularów, w 60 trudniejszych przypadkach zadecydowano, iż okulary zostaną wykonane w Polsce i niezwłocznie odesłane na Syberię. W kilku przypadkach niezbędna okazała się operacja, którą jeżeli nie będzie innej możliwości, postaramy się zorganizować w Polsce. Wydano także kilkadziesiąt leczniczych okularów słonecznych. Twierdzę, że była najbardziej pożyteczną akcją, jaką kiedykolwiek podjęto w kwestii pomocy Polakom na wschodzie. Wymierna, na wskroś wartościowa, dająca możliwość na nowo zobaczenie świata?  Nie można tego opisać w kilku zdaniach – trzeba by zobaczyć te uśmiechnięte szczęśliwe twarze!  Nie zapomnimy radości pewnej osiemdziesięcioletniej kobiety, która po trzydziestu latach, dzięki dopasowanym okularom, ponownie, „na jawie” zobaczyła swojego dorosłego syna. Pierwsze jej słowa „synku, ale ty posiwiałeś”.

Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych i zbliżających się świtach Bożego Narodzenia. W ostatnim dniu naszego pobytu, pod przystrojoną odświętnie choinkę zajechały sanie św. Mikołaja. Świąteczną paczkę otrzymały wszystkie dzieci do lat piętnastu z Wierszyny i okolicznych wsi oraz osoby powyżej osiemdziesiątego roku życia. Także w tym przypadku nie da się opisać radości na ich twarzach.

Bezpośredni udział w akcji „Okulary dla Wierszyny” wzięli wolontariusze: Beata Kalicka, Maciej Karczewski, Maciej Ciebiera, Ewelina Żyżniewska-Banaszak, Romuald Koperski. Zapis na taśmie magnetofonowej utrwaliła – Iwona Borawska, na taśmie filmowej –  Marian Gorlikowski.

Za tą akcję Fundacja została nominowana przez National Geographic Traveler do nagrody roku w kategorii „Społeczna Inicjatywa Roku”

http://travelery.national-geographic.pl/nominacje/spoleczna-inicjatywa-roku

Linki medialne dotyczące akcji na Syberii

Okulary dla Wierszyny

TVP Info  Okulary dla Wierszyny 21.12.2012`

http://tvp.info/informacje/ludzie/polacy-z-wierszyny-dostali-okulary/9495454

Polsat News 21.12.2012`

http://www.ipla.tv/2012-12-21-dobra-misja/vod-5636581#page_container

Teleexpress 22.12.2012`

http://teleexpress.tvp.pl/9501188/wyjatkowy-prezent-dla-polakow-z-syberii

TVP_reg.Bydgoszcz

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/spoleczne/pojechali-na-syberie-z-misja-badania-wzroku/9501195

trójmiasto.pl

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Konwoj-z-Gdanska-w-malej-Polsce-na-Syberii-n64994.html

TVP INFO ? wydanie wigilijne rozszerzone o wywiad

http://tvp.info/informacje/ludzie/polacy-z-wierszyny-dostali-okulary/9495454

Zapowiedź Radio Gdańsk

http://radiogdansk.pl/index.php/wiadomosci-wydarzenia-sport/wydarzenia-rg/39791-okulary-dla-wierszyny.html

Audycja nr 1 Radio Gdańsk „Pocztówka z Syberii”

http://www.radiogdansk.pl/index.php/dokument/39793-pocztowka-z-syberii-audycja-iwony-borawskiej.html

gazeta.pl

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,13101194,_Okulistyczna__wyprawa_wrocila_z_polskiej_wsi_na_Syberii.html

TVN 24

http://fakty.tvn24.pl/cos-dla-oka,296411.html#autoplay

Dokument Radio Gdańsk (niesamowity reportaż)

http://www.radiogdansk.pl/index.php/dokument/39965-okulary-dla-wierszyny-reporta-iwony-borawskiej.html

Gazeta Wyborcza/szczecin

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13650251,Okulary_dla_syberyjskiej_Wierszyny__Akcja_polskich.html

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2011.

Fundacja Romualda Koperskiego

ul. Beniowskiego 36/2

80-382 Gdańsk

tel .58 5581951

e-mail: frk@frk.com.pl

KRS: 0000381173

Konto Bankowe:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Konto nr 10 1030 0019 0109 8530 0032 5669

Fundacja Romualda Koperskiego została założona dn. 18 marca 2011 roku przez Romualda Koperskiego – podróżnika, pisarza, dziennikarza, muzyka.

W pierwszym roku swojej działalności, zgodnie z określonym uchwałą Zarządu planem pracy, Fundacja realizowała działalność statutową w następujących obszarach:

1.      Realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

2.      Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.

3.      Współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej i młodzieżowej.

4.      Zabezpieczanie i pielęgnacja pamiątek materialnych i intelektualnych po bytności i działalności Polaków w Rosji, Rosjan w Polsce w  różnych okresach historii.

5.      Wakacje dla dzieci i młodzieży –  wymiana.

6.      Działalność marketingowa, zbieranie funduszy poprzez rejs łodzią wiosłową przez Ocean Spokojny.

1. Realizacja projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Fundacja rozpoczęła realizację projektów w kwestiach:

a.       Wymiany kulturalnej, poprzez współpracę z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Gdańsku w zakresie organizacji spotkań artystycznych, koncertów muzyki rosyjskiej i polskiej.

b.      Cyklu prelekcji, wystaw fotograficznych

c.       Działań w ramach klubu Miłośników podróży po Rosji. Cyklu spotkań poświęconych relacjom osób podróżujących po Rosji.

d.      Działań mających na celu zabezpieczanie i pielęgnacja pamiątek materialnych i intelektualnych po bytności i działalności Polaków w Rosji, Rosjan w Polsce.  

e.       Wymiany sportowej, poprzez organizację Rajdu Samochodowego Kobiet „Yekaterina” na trasie Gdańsk-Sankt Petersburg-Murmańsk.

f.       Cyklu spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i historii narodów Polski i Rosji w różnych okresach historycznych.

g.      Wymiana wakacyjna dzieci i młodzieży.

2. Wzajemnych relacji między narodami, w tym działań na rzecz pogłębienia wiedzy o sobie, wzajemnego zrozumienia.

Poprzez cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom i wiedzy w Polsce o Rosji. Cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania odbyły się:

Marzec 2011

1. 28.03.2011 – Gminny Ośrodek Kultury – Zamek w Krokowej.

2. 30.03.2011 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie.

3. 31.03.2011 – Liceum Ogólnokształcące w Żukowie.

Kwiecień 2011

1. 03.04.2011 – Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

2. 04.04.2011 – Klub Osiedlowy „Bolek i Lolek” w Gdańsku.

3. 05.04.2011 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowem n/Wisłą.

4. 06.04.2011 – Biblioteka Wojewódzka (filia nr 11) w Gdańsku.

5. 08.04.2011 – Klub Morza Zejman na Wyspie Spichrzów w Gdańsku.

6. 10.04.2011 – Radio Gdańsk, audycja Gdański Salonik.

7. 12.04.2011 – Towarzystwo Norweskie – spotkanie w Domu Nauczyciela w    Gdańsku

8. 13.04.2011 – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej. Spotkanie ze studentami.

9. 14.04.2011 – Miejska Biblioteka Publiczna w Środzie Wielkopolskiej.

10. 15.04.2011 – Biblioteka Wojewódzka w Gorzowie Wielkopolskim.

11. 16.04.2011 – Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim.

12. 19.04.2011 – Stowarzyszenie Stara Oliwa – spotkanie w Domu Zarazy w Gdańsku Oliwie.

13. 20.04.2011 – Empik w Warszawie.

14. 21.04.2011 – Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.

Maj 2011

1. 06.05.2011 – Klub Osiedlowy „ALF” w Gdańsku.

2. 10.05.2011 – Hotel Jan w Darłówku.

3. 12.05.2011 – Restauracja „Ogródek” w Starogardzie Gdańskim. 

4. 14.05.2011 – Fundacja na rzecz zbliżania kultur Open Art?. Klubo-kawiarnia „Grawitacja” 

    w Warszawie.

5. 19.05.2011 – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.

Czerwiec 2011

I Międzynarodowy Samochodowy Rajd Kobiet „Yekaterina”;

start: 11 czerwca 2011 z Targu Rybnego w Gdańsku,

meta: 20 czerwca 2011 w Murmańsku.

 Więcej informacji na www.yekaterina.pl

Sierpień 2011

1. 20.08.2011 – Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

2. 26.08.2011 – Nadleśnictwo Dwukoły k/Mławy.

Wrzesień 2011

1. 27.09.2011 – Biblioteka Miejskiej w Gdańsku Oliwie.

2. 28.09.2011 – Świetlica Miejska Kulturalnia w Czarnej Wodzie.

3. 29.09.2011 – Klub Feluka w Gdańsku.

4. 30.09.2011 – Osiedlowy Klub Morena w Gdańsku.

Październik 2011

1. 03.10.2011 – Dom Kultury w Przywidzu.

2. 04.10.2011 – Dom Kultury w Cedrach Wielkich.

3. 05.10.2011 – Gminny Ośrodek Kultury w Smętowie Granicznym.

4. 06.10.2011 – Biblioteka Publiczna (filia ul. Piastowska) w Gdańsku.

5. 07.10.2011 – Centrum Wystawienniczo-Regionalne „Dolna Wisła” w Tczewie.

6. 10.10.2011 – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu.

7. 11.10.2011 – Biblioteka Publiczna w Trzciance.

8. 12.10.2011 – Centrum Kultury w Grabowie n/Prosną.

9. 13.10.2011 – Biblioteka Publiczna w miejscowości Buk (Wlkp.).

10. 17.10.2011 – Biblioteka Publiczna w Grodzisku Wlkp.

11. 18.10.2011 – Gimnazjum w Sieroszewicach (Wlkp.).

12. 18.10.2011 – Liceum Ogólnokształcące w Odolanowie Wlkp.

13. 22.10.2011 – Centrum Targowe w Poznaniu.

Listopad 2011

1. 05.11.2011 – Targi Książki w Krakowie.

2. 07.11.2011 – Zespół Szkół w Dziaduszycach (pow. Miechów).

3. 07.11.2011 – Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza.

4. 14.11.2011 – Centrum Kultury – Klub Marynarki Wojennej „Riviera” w Gdyni.

5. 15.11.2011 – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.

6. 15.11.2011 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie.

7. 16.11.2011 – Gminny Ośrodek Kultury w Chmielnie.

8. 17.11.2011 – Uniwersytet III Wieku w Gdańsku. Wydział Prawa i Administracji UG.

9. 22.11.2011 – Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie.

10. 24.11.2011 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (filia w Gorlicach).

11. 25.11.2011 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (filia w Tuchowie).

12. 26.11.2011 – Zespół Szkół w Siedliskach.

13. 28.11.2011 – Nadleśnictwo Kluczbork.

14. 29.11.2011 – Nadleśnictwo Namysłów.

15. 29.11.2011 – Nadleśnictwo Kup.

16. 30.11.2011 – Nadleśnictwo Opole.

17. 30.11.2011 – Nadleśnictwo Prószków.

Grudzień 2011

1. 01.12.2011 – Nadleśnictwo Kędzierzyn.

2. 01.12.2011 – Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.

3. 02.12.2011 – Nadleśnictwo Zawadzkie.

4. 02.12.2011 – Nadleśnictwo Herby.

5. 05.12.2011 – Ośrodek Szkolenia Kadr Leśnych w Jaszowcu (RDLP Katowice).

6. 07.12.2011 – Nadleśnictwo Lubliniec.

7. 07.12.2011 – Nadleśnictwo Świerklaniec.

8. 08.12.2011 – Nadleśnictwo Katowice.

9. 13.12.2011 – Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku.

10. 14.12.2011 – Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku.

11. 15.12.2011 – Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku.

12. 20.12.2011 – Kawiarenka Pod Żaglami.

W 2011 roku przeprowadziliśmy 70 spotkań związanych ze statutową działalnością Fundacji. 

3. Współpraca kulturalna, sportowa i młodzieżowa.

Przygotowanie i organizacja I Międzynarodowego Rajdu Samochodowego Kobiet „Yekaterina” na trasie Gdańsk-Sankt Petersburg-Murmańsk. To duży sportowy projekt współrealizowany przez stronę polską i rosyjską.

Trasa Rajdu prowadziła przez Litwę, Łotwę, europejską część Rosji, między innymi przez: Psków, Wielki Nowgorod, Sankt Petersburg, bezdroża Karelii, do Morza Białego, następnie przez Wyspy Sołowieckie, aż za krąg polarny do Murmańska. W przeciągu 10 dni, w trudnych warunkach, często po bezdrożach, uczestniczki Rajdu pokonały dwie strefy czasowe przejeżdżając aż 3000 kilometrów. Rajd szeroko odbił się w mediach polskich i rosyjskich. Impreza pokazała, iż nasze narody więcej łączy, aniżeli dzieli. 

4. Zabezpieczanie i pielęgnacja pamiątek materialnych i intelektualnych po bytności i działalności Polaków w Rosji, Rosjan w Polsce w  różnych okresach historii.

 Bliskie sąsiedztwo, a także wieloletnie dzieje historyczne sprawiły, iż temat ten jest bardzo obszerny i złożony. Realizując to zadanie Fundacja rozpoczęła tworzenie dokumentacji merytorycznej i fotograficznej śladów bytności Polaków w Rosji i Rosjan w Polsce. W założeniu wydanie obszernego opracowania w temacie. W szczególności:

– Sporządzenie dokumentacji dotyczącej dobrowolnej emigracji na Syberię obywateli polskich na początku XX wieku. Opracowania w temacie na podstawie relacji i dokumentów mieszkańców wsi Wierszyna położonej niedaleko Irkucka.

– Pielęgnacja pamięci polskich zesłańców w różne rejony Syberii (dokumentacja fotograficzna historycznych miejsc).

– Odnajdywanie i pielęgnacja nieznanych miejsc pochówku żołnierzy Armii Czerwonej. Fundacja odnalazła i zabezpieczyła liczne groby w gminie Karsin woj. pomorskie. 

5. Wakacje dla dzieci i młodzieży – wymiana.

Rozpoczęcie przygotowań, zbieranie funduszy potrzebnych do organizacji pobytu w Polsce grupy dzieci i młodzieży z Syberii, ze wsi Wierszyna k/Irkucka.

To potomkowie emigrantów, którzy przybyli na Syberię 100 lat temu. Stanowią ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych. Wyróżnia ich fakt, iż do dziś zachowali mowę polską, czyniąc tym samym wieś Wierszynę swoistą enklawą polskości w Rosji.

W wierszyńskiej szkole naucza się języka polskiego, we wiosce znajduje się Dom Polski, mieszkańcy pielęgnują polską mowę i polskie tradycje. Wielu młodych ludzi, nad wyraz czujących się Polakami, władających polskim językiem nigdy nie była w ojczyźnie przodków – chcemy im urzeczywistnić to marzenie.

6. Przygotowania do akcji marketingowej Trans-Pacyfik-Solo pozwalającej rozpropagować działalność fundacji, a także poprzez akcję  „Podaruj milę morską” zbierać fundusze na działalność statutową fundacji.  

Ważniejsze działania fundatora zrealizowane przed powołaniem Fundacji


1.    (1994 r.) Pierwsze publikacje – reportaże z podróży przez Syberię do Nowego Jorku.


2.    (1995 r.) Wydanie książki pt. „Pojedynek z Syberią”


3.    (1997 r.) Rozpoczęcie tourne wystawy fotograficznej pt. „Syberia Wzdłuż i Wszerz”


4.    (1998 r.) Wydanie albumu fotograficznego pt. „1001 Obrazów Syberii”


5.    (2000 r.) Wydanie książki pt. „Przez Syberię na gapę”.


6.    (2001 r.) Pomoc materialna dla dzieci z polskiej wsi Wierszyny k/Irkucka. Kilka ton odzieży, materiały szkolne.


7.    (2001 r.) Wigilia w Wierszynie 300 paczek świątecznych dla mieszkańców Wierszyny wszystkich narodowości (Rosjanie, Polacy, Buriaci, Ukraińcy, Białorusini).


8.   (2002 r.) Zimowa arktyczna wyprawa w poszukiwaniu grobu polskiego zesłańca, badacza Syberii Jana Czerskiego. Przymocowanie tablicy na grobie z napisem: „Wielkiemu polskiemu uczonemu Janowi Czerskiemu w 110 rocznicę śmierci, Rodacy”


9.    (2004 r.) Prace nad powołaniem Stowarzyszenia Wisła w Wierszynie k/Irkucka. Współudział w powstaniu Domu Polskiego w Wierszynie. Transport wyposażenia w tym metrowej wielkości Orła – Godła polskiego z umieszczonym w dole napisem: „Bóg honor ojczyzna”


10.  (2005 r.) Pozyskanie i transport (8000 km) z Zapleskina k/Irkucka do Szymbarka k/Gdańska liczącego ponad 200 lat drewnianego domu polskich zesłańców.  


11.   (2003-2006 r.) Polsko-Rosyjskie przedsięwzięcie Rajd Samochodowy „Transsyberia”. Cztery edycje  w  tym trwający 39 dni najdłuższy i najtrudniejszy rajd samochodowy na świecie „Transsyberia – Gigant ” Atlantyk – Pacyfik – Atlantyk, liczący  30.000 km, z Gdańska do Magadanu i z powrotem.


12.   (2008 r.) Polsko-Rosyjska zimowa wyprawa z Przylądka Roca w Portugalii na krańce Czukotki. Ekspedycja w składzie: Romuald Koperski, Marian Pilorz oraz Viktor Makarovskiy brawurowym, ekstremalnym przejazdem, jako pierwsza w historii motoryzacji spięła zachodnie krańce kontynentu ze wschodnimi. Sami, bez wsparcia z zewnątrz, w ekstremalnie niskich temperaturach torowali sobie drogę, przez liczącą tysiące kilometrów syberyjską tajgę, doliny, przełęcze i pustynie arktyczne. Dokonali tego, czego nikt przed nimi nie dokonał.


13.   (2008 r.) Sprzęt komputerowy i multimedialny, a także materiały szkolne dla opiekującej się grobem Jana Czerskiego szkoły w m. Kołymskoje nad Kołymą.


14.   (2008 r.) Materiały szkolne, a także słodycze dla szkoły w m. Krasnaja Polana.


15.   (2010 r.) 100-lecie Wierszyny. Sprzęt komputerowy (laptopy) dla Stowarzyszenia Wisła w Wierszynie.


16.   (2010 r.) Trakt Kołymski – Gdańsk-Magadan –  Stary zesłańczy trakt. Archiwizacja fotograficzna pozostałości po trakcie.


17.   (2010 r.) Opracowanie historii grobu żołnierza rosyjskiego w Osówku. Patrz: „Nasz Rosjanin”


18.   (2011 r.) Wydanie książki „Syberia Zimowa odyseja”

06-15 lipca 2012`

Wakacje dla dzieci z Syberii.

W lipcu 2012 roku Fundacja Romualda Koperskiego zorganizowała wakacyjny pobyt w Polsce grupy dzieci i młodzieży z Syberii, ze wsi Wierszyna k/Irkucka.  To potomkowie emigrantów, którzy przybyli na Syberię 100 lat temu. Stanowią ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych. Wyróżnia ich fakt, iż do dziś zachowali mowę polską, czyniąc tym samym wieś Wierszynę swoistą enklawą polskości w Rosji. W wierszyńskiej szkole naucza się języka polskiego, we wiosce znajduje się Dom Polski, mieszkańcy pielęgnują polską mowę i polskie tradycje. Wielu młodych ludzi, nad wyraz czujących się Polakami, władających polskim językiem nigdy nie była w ojczyźnie przodków – udało się nam urzeczywistnić im to marzenie. 

Program pobytu: 

6 lipca 2012` Wieczorem grupa przyleciała do Gdańska. Odbieramy dzieci z lotniska i autokarem przemieszczamy się do Hotelu Bursztynek. Kolacja.

7 lipca 2012` Pierwszy dzień pobytu w Polsce dzieci z Syberii pod znakiem wrażeń. Zwiedzaliśmy Gdańsk, a atrakcji latem w mieście nie brakuje. Dzieci urzekła atmosfera Starówki, rejs statkiem Galeon, a nawet burza, która złapała nas akurat na wodzie w drodze powrotnej z Westerplatte. Pragniemy podziękować przewodniczce Tamarze Wasiewicz – za fachowość i kapitalne podejście do dzieci, cukierni Muszelka – za poczęstunek, restauracji Tawerna – za obiad i deser oraz Wydawnictwu Księżopolski za super gest!!!

8 lipca 2012` Drugi dzień pobytu dzieci i młodzieży z Syberii okazał się za krótki? Rano zwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne Gdańska „Błękitny Baranek”, a już w południe gościliśmy w faktorii w Pruszczu Gdańskim. Oba miejsca niezwykłe pod względem walorów historycznych. Dzieci słuchały z otwartymi ustami. Po południu dotarliśmy na plażę – tu dopiero była frajda! Za dzisiaj dziękujemy WIELKIMI LITERAMI Urzędowi Marszałkowskiemu woj. pomorskiego, a w szczególności Dyr. Departamentu Kultury Pani Beacie Jaworowskiej, Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za osobiste przyjęcie i troskę oraz pracownikom wymienionych instytucji, którzy niezwykle serdecznie nas przyjęli.

9 lipca 2012` Trzeci dzień pobytu dzieci z Wierszyny k/Irkucka spędziliśmy w Sopocie i Oliwskim ZOO. „Monciak”, molo, krzywy domek, widok z latarni, do tego stragany z pamiątkami i smaczne lody. Później przemieściliśmy się do ZOO.  Żyrafy, hipopotamy, małpy i inne afrykańskie stwory wzbudzały u naszych gości entuzjazm, natomiast koło klatek z niedźwiedziem, tygrysem i wilkami dzieci z Syberii przeszły raczej obojętnie… Za wspaniały dzisiejszy dzień dziękujemy Stowarzyszeniu Turystycznemu Sopot oraz Dyrekcji Oliwskiego ZOO. Wieczorem dotarliśmy do Szymbarku, gdzie zatrzymaliśmy się w hotelu na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu. 

10 lipca 2012` Kolejny owocny dzień pobytu w Polsce dzieci z Syberii spędziły na Kaszubach. Dzień pełen młodzieńczych atrakcji. Zwiedzaliśmy Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku z jego wszystkimi atrakcjami: dom do góry nogami, najdłuższa deska na świecie, park linowy i wiele innych atrakcji. Odwiedziliśmy Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Po południu odbyło się spotkanie integracyjne z przebywającą nad jeziorem młodzieżą z Kłodzka, gdzie rozegrany został międzynarodowy mecz w piłkę nożną. Po kolacji dzieci wysłuchały koncertu na największym na świecie fortepianie. Następnie do późnych godzin wieczornych plac zabaw. 

11 lipca 2012` Dzisiejszy dzień pobytu w kraju dzieci z Syberii związany był z morzem. Zwiedziliśmy Gdynię i okręt wojenny „Błyskawica”. Popłynęliśmy statkiem do Jastarni, gdzie w programie znalazła się nie lada atrakcja – wesołe miasteczko. Było sporo pisku na wymyślnych rozweselających urządzeniach. Burmistrz Miasta Pan Tyberiusz Narkowicz podjął nas obiadem, po którym zwiedziliśmy miasteczko. Następnie była plaża na otwartym morzu. Wieczorem wróciliśmy statkiem do Gdyni, skąd autokarem do Szymbarka. Za ostatnie dni pragniemy podziękować przede wszystkim Panu Danielowi Czapiewskiemu z Szymbarka za iście królewskie przyjęcie. Dziękujemy dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni Panu Andrzejowi Królikowskiemu za daleko idącą pomoc w organizacji przyjęcia dzieci w Gdyni oraz Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Gdańsku za organizację transportu.

  12 lipca 2012` Minął siódmy dzień pobytu w Polsce grupy dzieci i młodzieży z polskiej enklawy na Syberii – wsi Wierszyna k/Irkucka. Dzieci zwiedziły dzisiaj zamek w Malborku, następnie autobusem przemieściliśmy się Warszawy, gdzie zatrzymaliśmy się w Hotelu Sobieskim. Dziękujemy za dzisiejszy dzień Panu Maciejowi Kowalczukowi z Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego, Dyrekcji Radisson Blu Sobieski Hotel w Warszawie, w szczególności Panu Krzysztofowi Więsław, a także Prezydentowi Miasta Gdańska za transport do stolicy. Szczególne podziękowania  także właścicielom restauracji „Karpielówka” na Ursynowie, za wyśmienita kolację i cudowna atmosferę. Dzisiaj dzieci miały naprawdę otwarte buzie!

13 lipca 2012` Dzisiaj dzieci z polskiej enklawy na Syberii wsi Wierszyna k/Irkucka zabawiały w stolicy. Przed południem zwiedziły Pałac Prezydencki. Miło było usiąść w fotelu Prezydenta! Następnie zostaliśmy zaproszeni do ośrodka programów informacyjnych TVP Info, gdzie dzieciaki opowiedziały o wrażeniach z pobytu w kraju przodków, a także o Syberii i swojej miejscowości. Na obiad zostaliśmy zaproszeni do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obiad przy premierowskim stole był wyśmienity!!!! Zwiedziliśmy gmach, otrzymaliśmy piękne prezenty. Popołudnie spędziliśmy w Parku Łazienkowskim. Dziękujemy za dzisiaj: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektorowi TVP Info Panu Janowi Szul oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

14 lipca 2012` Ostatni dzień pobytu dzieci z Wierszyny w Polsce. Jutro nasi mali goście wracają na Syberię. Jestem pewien, że bogatsi duchowo i z pięknymi wspomnieniami z pobytu w ojczyźnie przodków. Staraliśmy się, aby ich pierwszy pobyt w Polsce zapadł im pozytywnie i radośnie w pamięci. Zobaczyli i przeżyli maksymalnie dużo ile można było w tak krótkim czasie zobaczyć. Dzisiejszy dzień nieco luźniejszy, ale też owocny. W południe zwiedziliśmy Sejm RP, gdzie dzieci zasiadły w ławach poselskich, a także otrzymały prezenty od Pani Marszałek Ewy Kopacz. Po południu długo oczekiwany wypad na zakupy. Trzeba przecież kieszonkowe wydać na prezenty dla tych, co na Syberii. Wieczorem najtrudniejszy etap wycieczki – pakowanie wszystkich otrzymanych prezentów! Czy się uda? Według mnie marnie to wygląda!

 15 lipca 2012` O godz. 11.00 grupa wylatuje z Warszawy z powrotem na Syberię.  Chciałbym jeszcze raz złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji wakacji dla dzieci polskiego pochodzenia zamieszkałych na Syberii. To m.in. dzięki Wam mogliśmy pokazać Polskę wielu młodym ludziom, nad wyraz czujących się Polakami, władających językiem polskim, którzy dzięki Waszej pomocy mogli zobaczyć ojczyznę przodków. Wspólnie udało się nam urzeczywistnić im to marzenie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.